ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ : Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του νέου Διοικητή

ΕΟΠΥΥ : Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του νέου Διοικητή

Έρχεται Manager που θα διοικεί τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας .

ΕΟΠΥΥ : Θέση διοικητή (manager) θα δημιουργηθεί στον ΕΟΠΥΥ , με τροπολογία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια που αλλάζει την διοικητική δομή του οργανισμού και αναμένεται να κατατεθεί. Ο νέος manager θα έχει γνώσεις σε θέματα οικονομίας και διοίκησης και οι αρμοδιότητες, όπως αναφέρεταιστο κείμενο της τροπολογίας που έχει στη διάθεσή του το healthweb , Ε.Ο.Π.Υ.Υ που προστίθεται άρθρο 20 Α στο ν.3918/2011 (Α’ 31) , έχουν ως εξής:

Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διοικεί τον Οργανισμό, αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισής του και διασφαλίζει την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του.
β. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό.
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υλοποίησή του.
δ. Αναθέτει και υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικό Συμβούλιο πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.
ε. Παραγγέλλει, εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες των οργανικών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
στ. Αποφασίζει για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης
ζ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, μετά από πρόταση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. Ο Οργανισμός του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες τους, το συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων και την κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες, τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών στελεχών και τα περιγράμματα εργασίας τους.

η. Υποβάλλει, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, τα ερωτήματα προς το γραφείο Νομικού Συμβούλου Κράτους του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τις κείμενες περί ΝΣΚ διατάξεις.
θ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη του Οργανισμού ή και ιδιώτες για τη διαχείριση ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.
ι. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο της εκπροσώπησης του οργανισμού ή για προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
ια. Αποφασίζει τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του οργανισμού για δαπάνες που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκδηλώσεις, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, συνδρομή και συμμετοχή σε επιστημονικά δίκτυα και περιοδικά, έξοδα φιλοξενίας ξένων αποστολών, κ.λ.π.
ιβ. Ο Διοικητής μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει σε προϊσταμένους των οργανικών του μονάδων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή»

Συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή.

Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στο έργο του έχει την αρμοδιότητα της πλήρους γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του έργου του Διοικητή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επιμελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Διοικητή καθώς και την αλληλογραφία του, συντονίζει σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέμα που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές, επιμελείται την προμήθεια και διαχείριση υλικών. Το αυτοτελές τμήμα γραμματείας του Διοικητή στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισμού με απόφαση του Διοικητή του.

Συνιστώνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών και μία (1) θέση δημοσιογράφου στο γραφείο του Διοικητή και για την κάλυψη των αναγκών του. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 46 του ν.4622/2019, ενώ αναλογικά ισχύουν και οι διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 46 του ν.4622/19. Οι πράξεις πρόσληψης ιδιωτών, οι αποσπάσεις και οι αναθέσεις καθηκόντων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών στις ως άνω θέσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της.

 

Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Το άρθρο 21 του ν.3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Ο Πρόεδρος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σε συνεργασία με τον Διοικητή και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
β. εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Οργανισμού.
γ. ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ )

Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μία (1) θέση ειδικού συμβούλου- συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Για την διαδικασία πλήρωσής του, τις αποδοχές και τα επιδόματα του απασχολούμενου σε αυτή ισχύει ότι και τις αντίστοιχες θέσεις ειδικών συμβούλων στο γραφείο του Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ )

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

ΕΟΠΥΥ: Νέα υπηρεσία μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Αποκλειστικά στο healthweb.gr ο καθηγητής Α. Βατόπουλος: ‘Να συνταγογραφηθεί η εξέταση για κοροναϊό!’

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις προμήθειας του ραδιοφαρμάκου F-18 FDG

ΕΟΠΥΥ: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις προμήθειας του ραδιοφαρμάκου F-18 FDG που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης «Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με ταυτόχρονη Υπολογιστική Τομογραφία (PET/CT)».

Ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου πρόεδρος της επιτροπής διαπραγμάτευσης ιατροτεχνολογικών του ΕΟΠΥΥ

Συστάθηκε η επιτροπή η διαπραγμάτευσης αμοιβών και τιμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων του εθνικού οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). της οποίας πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Θεόδωρο Παπαϊωάννου καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΕΟΠΥΥ : Έρχεται η κατάργηση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.;

Για την  Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον νόμο  ν.3918/11 και το  άρθρο 21 στις αρμοδιότητες του Προέδρου ΕΟΠΥΥ  παρ.και θ. αναφέρετο  ότι « Παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού.  Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και αναθέτει σε δύο (2) δικηγόρους που ασχολούνται […]

ΕΟΠΥΥ ΔΣ: Για παράβαση των αρχών του Υπαλληλικού Κώδικα κατηγορεί τον  Κικίλια

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί στους εργαζομένους του ΕΟΠΥΥ καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιοι από τους οποίους εκπροσωπούν φορείς, για το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συμπεριλαμβάνει επιπλέον τροπολογίες που αφορούν στον οργανισμό . Η επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ στον Βασίλη Κικίλια.

ΕΟΠΥΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο  θα μείνει ξεκρέμαστο μετά τις αλλαγές με νέο νομοσχέδιο ;

Το αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ θα υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, με τις αλλαγές που επρόκειτο να φέρει η τροπολογία του Βασίλη Κίκιλια . Προκύπτει όμως ένα σημαντικό ερώτημα .

Επί τάπητος τα πρόστιμα των παθολόγων από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ευάγγελου Τούλη Πρόεδρου της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων με την αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Καρποδίνη και τον Υπεύθυνο Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Ρηγάτο.