Editorial

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

Της Νικολέτας Ντάμπου

ΕΟΠΥΥ: Η δημιουργία αυτοτελούς τμήματος γραμματείας που υπάγεται στην Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθώς και τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων, ορίστηκε στον Νόμο 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας….»που ψηφίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο Άρθρο 53. «Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ» όπου αναφέρονται τα εξής :“1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται υποπαρ. 4α ως εξής:«4α. Στον υπάγεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Αντιπροέδρου, το οποίο συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος. Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Αντιπροέδρου.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
γ. Τον συντονισμό για τον χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.
στ. Την επιμέλεια για την προμήθεια και διαχείριση υλικών.
Το αυτοτελές τμήμα γραμματείας του Αντιπροέδρου στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισμού με απόφαση του Αντιπροέδρου.»

karpodini

Θεανώ Καρποδίνη -Αντιπρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Συστήνονται επιπρόσθετα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρείς (3) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.Εκ των ανωτέρω θέσεων μία (1) θέση είναι ειδικού συμβούλου-συνεργάτη, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του Αντιπροέδρου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υγείας και του υπουργείου προέλευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών της παρούσας.»

Εμείς αναρωτιόμαστε: Ποιες ανάγκες της Αντιπροέδρου θα καλύψουν αυτοί οι ειδικοί συνεργάτες ,τι γνώσεις και εμπειρία κοινωνικής ασφάλισης κλπ, πρέπει να έχουν, πέραν του απλού πτυχίου ΑΕΙ ; Γιατί Θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να χρυσοπληρώσει συμβούλους και γραμματείς και δεν συνεργάζεται η κυρία Καρποδίνη με τους καθ’ύλην αρμόδιους Δ/ντές και υπαλλήλους, που διαθέτει ο οργανισμός για την εκπλήρωση των καθηκόντων της; Υπονοείται ότι οι υπάλληλοι δεν είναι επαρκείς ,δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και την εμπειρία;  Μα αυτοί είναι, που από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ,που ήταν ένα φύλλο χαρτί ,έφτιαξαν με τη δουλειά τους έναν μέγιστο οργανισμό !!! . 

Παράλληλα, εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζεται η κουλτούρα της ασυνέχειας του έργου στον δημόσιο τομέα, αλλά και της άφεσης  αμαρτιών, αφού προβλέπεται στο εν  λόγω σχέδιο νόμου ότι « Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν….»

EOPYY

 

 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

ΕΟΠΥΥ : Έρχεται η κατάργηση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.;

Για τα νοσοκομειακά φάρμακα το ΙΦΕΤ θα επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας

Serialization φάρμακα: Ο Βασίλης Κικίλιας έχει μπλοκάρει τον οργανισμό διαχείρισης των φαρμάκων ( NMVO)

Της Νικολέτας Ντάμπου Serialization φάρμακα : Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες από το 2019 εφαρμόζουν το serialization για την ιχνηλάτηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων . Το serialization εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία καθώς είναι οι χώρες οι οποίες ζήτησαν και πήραν παράταση δυσκολεύοντας τις εξαγωγές των φαρμάκων που παράγουν. Να σημειώσουμε ότι το […]

Δημόσια Νοσοκομεία: Τι συμβαίνει με τα οικονομικά τους;

Της Νικολέτας Ντάμπου Δημόσια Νοσοκομεία:Κάθε μέρα ανακοινώνεται ότι η πιο βασική προτεραιότητα είναι η δημόσια υγεία και  η χρηματοδότηση της με ακόμα περισσότερα χρήματα. Και ενώ στα νοσοκομεία τα εξωτερικά ιατρεία για πολλούς μήνες  δεν λειτουργούσαν και δεν πραγματοποιείτο  χειρουργικές επεμβάσεις λόγω κορωνοιού και καραντίνας άρα έχουν πολύ λιγότερες δαπάνες, παρουσιάζεται η εικόνα με τα […]

«Αδειάζει» το Υπουργείο Υγείας την δωρεά της Βουλής των 50 κλινών ΜΕΘ στο «Σωτηρία»

Της Νικολέτας Ντάμπου  Το όραμα της Βουλής των Ελλήνων, φαίνεται ότι δεν βρήκε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο Υγείας .  Πριν από λίγο καιρό, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Υγείας, της εταιρείας ΚτΥπ και της εταιρείας ΕΚΤΕΡ για την κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, 50 κλινών, στο […]

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο Υπουργείο Υγείας

Της Νικολέτας Ντάμπου Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο Υπουργείο Υγείας, ενώ είναι μείζον θέμα το πώς θα ελεγχθεί η δαπάνη των  φαρμάκων αλλά και  το clawback ,κ.α, η ηγεσία κωλυσιεργεί και δεν λαμβάνει αποφάσεις.  Τι εννοούμε; Έχουμε και λέμε λοιπόν : Έκλεισε η συμφωνία  διαπραγμάτευσης για τις γ- σφαιρίνες από καιρό αλλά την διαδικασία με την οποία θα […]

Η επιτροπή διαπραγμάτευσης φαρμάκων τα έδωσε όλα 

Της Νικολέτας Ντάμπου Η επιτροπή διαπραγμάτευσης φαρμάκων τα έδωσε όλα . Έκλεισαν συμφωνίες για βιοομοειδή  προϊόντα ερυθροποιητίνης και μεμονωμένα καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους ,τα οποία μάλλον στο αμέσως επόμενο διάστημα θα κληθούν να επαναδιαπραγματευθούν μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα της κατηγορίας που ανήκουν, όπως τα φάρμακα για το μελάνωμα . Οι διαδικασίες της επιτροπής καταγράφονται άριστες και […]

Ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει το clawback σε παρόχους που δεν πρέπει!

Της Νικολέτας Ντάμπου Ο ΕΟΠΥΥ με την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 89005/23-12-2019 υπουργικής απόφασης, «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4870), συνεχίζει την λανθασμένη […]

Αποκλειστικό για Επιτροπή Διαπραγμάτευσης : Κλείνει η διαπραγμάτευση για την δραστική adalimumab ως το τέλος της εβδομάδας

Της Νικολέτας Ντάμπου Την Παρασκευή 12-6-2020 πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος κύκλος συναντήσεων στην επιτροπή διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα  με δραστική ουσία adalimumab (αδαλιμουμάμπη) το πρωτότυπο και τα Βιο-ομοειδή (Biosimilars) που εντάχθηκαν πρόσφατα στη λίστα φαρμάκων καθώς και άλλων εταιριών με πρωτότυπα φάρμακα , σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.healthweb.gr Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας ,αναμένεται άμεσα ενδεχομένως […]

Πυρετώδεις διαδικασίες στην επιτροπή διαπραγμάτευσης φαρμάκων για παλιές εκκρεμότητες

Της Νικολέτας Ντάμπου Σε ‘’πυρετό’’ εργασιών βρίσκεται η επιτροπή διαπραγμάτευσης φαρμάκων, αμέσως μετά το ξεκαθάρισμα, όπως σας είχαμε γράψει στο healthweb – Διαβάστε εδώ : Σκάνδαλο η σειρά ένταξης φαρμάκων στην θετική λίστα;  αλλά και εδώ : Στις επιτροπές HTA και Διαπραγμάτευσης πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι… ,των φαρμάκων που είχε στείλει  η προηγούμενη […]