Editorial

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

Της Νικολέτας Ντάμπου

ΕΟΠΥΥ: Η δημιουργία αυτοτελούς τμήματος γραμματείας που υπάγεται στην Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθώς και τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων, ορίστηκε στον Νόμο 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας….»που ψηφίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο Άρθρο 53. «Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ» όπου αναφέρονται τα εξής :“1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται υποπαρ. 4α ως εξής:«4α. Στον υπάγεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Αντιπροέδρου, το οποίο συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος. Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Αντιπροέδρου.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
γ. Τον συντονισμό για τον χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.
στ. Την επιμέλεια για την προμήθεια και διαχείριση υλικών.
Το αυτοτελές τμήμα γραμματείας του Αντιπροέδρου στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισμού με απόφαση του Αντιπροέδρου.»

karpodini

Θεανώ Καρποδίνη -Αντιπρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Συστήνονται επιπρόσθετα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρείς (3) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.Εκ των ανωτέρω θέσεων μία (1) θέση είναι ειδικού συμβούλου-συνεργάτη, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του Αντιπροέδρου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υγείας και του υπουργείου προέλευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών της παρούσας.»

Εμείς αναρωτιόμαστε: Ποιες ανάγκες της Αντιπροέδρου θα καλύψουν αυτοί οι ειδικοί συνεργάτες ,τι γνώσεις και εμπειρία κοινωνικής ασφάλισης κλπ, πρέπει να έχουν, πέραν του απλού πτυχίου ΑΕΙ ; Γιατί Θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να χρυσοπληρώσει συμβούλους και γραμματείς και δεν συνεργάζεται η κυρία Καρποδίνη με τους καθ’ύλην αρμόδιους Δ/ντές και υπαλλήλους, που διαθέτει ο οργανισμός για την εκπλήρωση των καθηκόντων της; Υπονοείται ότι οι υπάλληλοι δεν είναι επαρκείς ,δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και την εμπειρία;  Μα αυτοί είναι, που από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ,που ήταν ένα φύλλο χαρτί ,έφτιαξαν με τη δουλειά τους έναν μέγιστο οργανισμό !!!

Παράλληλα, εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζεται η κουλτούρα της ασυνέχειας του έργου στον δημόσιο τομέα, αλλά και της άφεσης  αμαρτιών, αφού προβλέπεται στο εν  λόγω σχέδιο νόμου ότι « Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν….»

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Ιδιωτικές κλινικές και Στρατιωτικά Νοσοκομεία στη μάχη της πανδημίας

ΕΟΠΥΥ : Έρχεται η κατάργηση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.;

Γιατί καθυστερούν τα εμβόλια, τι φταίει; Υπάρχει λύση;

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή καλούσε τον Απρίλιο τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πανδημία είχε αναδείξει σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση του εφοδιασμού με τα αναγκαία κρίσιμα φάρμακα, καθώς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μία τέτοια πανδημία στην αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμάκων στην ΕΕ.

Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα : Η αναζήτηση της αποτελεσματικότητας είναι η μόνη επιλογή

Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα, μετά την ραγδαία αύξηση των φαρμακευτικών  δαπανών την δεκαετία του 1990 μέχρι και το  2007 καθώς αυξάνονταν  με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ ,έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια για να περιορίσει τις φαρμακευτικές δαπάνες, μειώνοντας τις τιμές και  μετατοπίζοντας μέρος του κόστους ,ειδικότερα στους ασθενείς. 

Πότε θα έρθουν πραγματικά τα εμβόλια covid-19 στην Ελλάδα;

Η κλινική αποτελεσματικότητα των εμβολίων για τον κορωνοϊό, διαφαίνεται ότι θα βοηθήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, να ανταπεξέλθει στις δυσάρεστες και θανατηφόρες συνέπειες της πανδημίας .

Ακριβοπληρώνουν τα νοσοκομεία τις δωρεές αναπνευστήρων για τον κορωνοϊό

Με την έκρηξη της πανδημίας, παρατηρήθηκε μια έξαρση εκδήλωσης δωρεών (Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Φορέων, Εταιρειών, Ιδιωτών, Ενώσεων κ.λ.π ) προς το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των κλινικών αναγκών. Μεταξύ των μηχανημάτων στις δωρεές υπήρχαν και οι “περίφημοι” και “ πολυσυζητημένοι “ αναπνευστήρες.

Η κρίση του κορωνοϊού ανοίγει τον δρόμο για την μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας

Το γερασμένο πλέον Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο  δημιουργήθηκε την δεκαετία του ’80 αποτελώντας σπουδαία  καινοτομία είναι σήμερα κατά κοινή παραδοχή ακριβό και ασύμφορο, γεγονός που δείχνει ότι απαιτούνται άμεσα μεταρρυθμίσεις για  να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να υπηρετεί τον ασθενή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.