ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Self test φαρμακείο διανομή: Ως το τέλος Σεπτεμβρίου στα φαρμακεία

Self test φαρμακείο διανομή: Ως το τέλος Σεπτεμβρίου στα φαρμακεία

Παράταση ως το τέλος Σεπτεμβρίου παίρνουν τα μέτρα ετοιμότητας του συστήματος υγείας για την πανδημία, όμως ταυτόχρονα, νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει σειρά ρυθμίσεων για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, τις πληρωμές οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ, τις κλινικές μελέτες και ζητήματα που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα

Self test φαρμακείο διανομή: Παράταση ως το τέλος Σεπτεμβρίου παίρνουν τα μέτρα ετοιμότητας του συστήματος υγείας για την πανδημία, όμως ταυτόχρονα, νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει σειρά ρυθμίσεων για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, τις πληρωμές οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ, τις κλινικές μελέτες και ζητήματα που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα διαθέτουν τα φαρμακεία self-test για τον έλεγχο της πανδημίας σε εβδομαδιαία βάση και δωρεάν για τους πολίτες. Σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από το υπουργείο Υγείας και το οποίο παρατείνει ως τις 30.9.2021 όλες τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που είχαν αποφασιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020. Παράλληλα το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνει την ενημέρωση για επίορκους γιατρούς από τα δικαστήρια προς τις επιστημονικές οργανώσεις και αντίστροφα, σχετικά με δικαστικές αποφάσεις περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, ενώ περιλαμβάνει και σειρά ρυθμίσεων για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, τους οργανισμούς των νοσοκομείων, την εξόφληση σε δόσεις των υποχρεωτικών επιστροφών από clawback παρόχων υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικών κλπ.

Παρατάσεις για γιατρούς

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το νομοσχέδιο φροντίζει για τη συνέχιση κάλυψης των αναγκών του συστήματος υγείας με την παράταση των συμβάσεων όλων των γιατρών, όπως έχουν μετακινηθεί, αλλά και για την συνέχιση των προμηθειών του κατάλληλου εξοπλισμού στα νοσοκομεία. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται επίσης για τους γιατρούς που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση και συμπλήρωσαν στο τέλος του 2020 το 67ο έτος της ηλικίας τους. Αυτοί, μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους ως το τέλος του 2021 με αίτημά τους, εφόσον εξακολουθεί  ο κίνδυνος του κοροναϊού, ιδίως αν πρόκειται για παθολόγους, πνευμονολόγους, γενικούς γιατρούς και αναισθησιολόγους. Ειδικά για τη διάθεση των self-test από τα φαρμακεία, το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα οριστεί ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμβολή τους καθώς και η διαδικασία καταβολής της αμοιβής αυτής.

Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται προβλέπεται:

  • προσαύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη για την επιτρεπτή διενέργεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
  • δυνατότητα ίδρυσης φορέων παροχής υγείας και από κοινωφελή ιδρύματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
  • δημιουργία συστήματος Ηλεκτρονικού Αρχείου παροχής υπηρεσιών υγείας και
  • κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και στην ειδικότητα της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας,
  • ρύθμιση της διαδικασίας εισαγωγής στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φαρμάκων με άδεια έκτακτης εισαγωγής από τον ΕΟΦ, με την πρόβλεψη γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό Υγείας,
  • απασχόληση γραμματέων στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΕΟΠΥΥ

Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, εισάγονται ρυθμίσεις για τις οφειλές από rebate και clawback των παρόχων υγείας με τη δυνατότητα συμψηφισμού και είσπραξης αυτών σε 120 δόσεις, και των φαρμακευτικών σε 36 δόσεις, ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα για τις αρμοδιότητες του Διοικητή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και προβλέπεται και η δυνατότητα αναγγελίας εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Οργανισμού.

Οργάνωση νοσοκομείων

Απλοποιείται η διαδικασία αλλαγών στους οργανισμούς των νοσοκομείων, εξομοιώνονται με τους προέδρους, διοικητές και υποδιοικητές των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας νομικών προσώπων οι αντιπρόεδροι, όπου προβλέπονται ως πλήρους απασχόλησης, και οι αναπληρωτές διοικητές και αντιπρόεδροι που είναι ιατροί Ε.Σ.Υ. Συνεχίζουν να ισχύουν οι εγκριτικές αποφάσεις και είναι δυνατή η πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού βάσει αυτών. Προβλέπεται, ότι ιατροί ΠΕ με τίτλο ειδικότητας που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις σε Κέντρα Υγείας μπορούν μετά από αίτησή τους να εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. της ειδικότητάς τους.

Κλινικές μελέτες

Θεσπίζεται ο ερευνητικός προσανατολισμός των δομών υγείας της χώρας, ρυθμίζονται οι όροι διεξαγωγής των μη παρεμβατικών κλινικών μελετών και παρέχεται εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς για τον καθορισμό της διαδικασίας υπογραφής της τετραμερούς σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και την οικονομική διαχείριση αναφορικά με τη διενέργεια κλινικών δοκιμών και μη παρεμβατικών μελετών με φάρμακο, κλινικής έρευνας με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ερευνητικών εργασιών χωρίς φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Επίορκοι γιατροί

Επιπλέον, θεσμοθετείται η υποχρέωση των επαγγελματικών οργανώσεων που έχουν τη μορφή ν.π.δ.δ. και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή του άρθρου 4α παρ. 8 π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) σχετικά με την ταυτότητα ενός επαγγελματία υγείας, ο οποίος είναι μέλος τους και στον οποίον έχει περιοριστεί ή απαγορευτεί, ακόμη και προσωρινά, από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή για τον οποίον έχει διαπιστωθεί ότι έκανε χρήση παραποιημένου τίτλου στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και θεσμοθετείται η υποχρέωση των δικαστικών ή διοικητικών αρχών να ενημερώνουν τις επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν την μορφή ν.π.δ.δ. σχετικά με τις δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις τους που αφορούν τα μέλη τους. Τέλος εισάγονται διατάξεις για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών φαρμάκων που αγοράστηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, βάσει συμφωνιών με τους ΚΑΚ ή κλειστών προϋπολογισμών.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Δίμηνη παράταση στην διάθεση των  Self Tests έδωσαν τα φαρμακεία

Σήμερα οι αποφάσεις για τα self test: Θετικοί οι φαρμακοποιοί για παράταση

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η απόφαση για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ιδέες για σνακ που διατηρούν υγιή επίπεδα σακχάρου

Διαβήτης σνακ: Οποιοσδήποτε με διαβήτη πρέπει να προσέχει τη συνεπή πρόσληψη σύνθετων υδατανθράκων, πρωτεϊνών και υγιεινών λιπών για να βοηθήσει στη διατήρηση των σακχάρων στο αίμα πιο σταθερά.

Πώς τα γονίδιά σας επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς;

Χοληστερόλη: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα γονίδια μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τι την προκαλεί και ανεβάζει τα επίπεδα χοληστερίνης.

Ποια φρούτα έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη;

Φρούτα αντί για κρέας: Η συμπερίληψη φρούτων στη διατροφή σας είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να συμπληρώσετε την πρόσληψη βιταμινών, μετάλλων, φυτικών ινών και φυτοθρεπτικών συστατικών που προάγουν την υγεία.