ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Self test φαρμακείο διανομή: Ως το τέλος Σεπτεμβρίου στα φαρμακεία

Self test φαρμακείο διανομή: Ως το τέλος Σεπτεμβρίου στα φαρμακεία

Παράταση ως το τέλος Σεπτεμβρίου παίρνουν τα μέτρα ετοιμότητας του συστήματος υγείας για την πανδημία, όμως ταυτόχρονα, νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει σειρά ρυθμίσεων για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, τις πληρωμές οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ, τις κλινικές μελέτες και ζητήματα που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα

Self test φαρμακείο διανομή: Παράταση ως το τέλος Σεπτεμβρίου παίρνουν τα μέτρα ετοιμότητας του συστήματος υγείας για την πανδημία, όμως ταυτόχρονα, νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει σειρά ρυθμίσεων για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, τις πληρωμές οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ, τις κλινικές μελέτες και ζητήματα που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα διαθέτουν τα φαρμακεία self-test για τον έλεγχο της πανδημίας σε εβδομαδιαία βάση και δωρεάν για τους πολίτες. Σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από το υπουργείο Υγείας και το οποίο παρατείνει ως τις 30.9.2021 όλες τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που είχαν αποφασιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020. Παράλληλα το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνει την ενημέρωση για επίορκους γιατρούς από τα δικαστήρια προς τις επιστημονικές οργανώσεις και αντίστροφα, σχετικά με δικαστικές αποφάσεις περιορισμού των δραστηριοτήτων τους, ενώ περιλαμβάνει και σειρά ρυθμίσεων για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, τους οργανισμούς των νοσοκομείων, την εξόφληση σε δόσεις των υποχρεωτικών επιστροφών από clawback παρόχων υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικών κλπ.

Παρατάσεις για γιατρούς

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το νομοσχέδιο φροντίζει για τη συνέχιση κάλυψης των αναγκών του συστήματος υγείας με την παράταση των συμβάσεων όλων των γιατρών, όπως έχουν μετακινηθεί, αλλά και για την συνέχιση των προμηθειών του κατάλληλου εξοπλισμού στα νοσοκομεία. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται επίσης για τους γιατρούς που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση και συμπλήρωσαν στο τέλος του 2020 το 67ο έτος της ηλικίας τους. Αυτοί, μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους ως το τέλος του 2021 με αίτημά τους, εφόσον εξακολουθεί  ο κίνδυνος του κοροναϊού, ιδίως αν πρόκειται για παθολόγους, πνευμονολόγους, γενικούς γιατρούς και αναισθησιολόγους. Ειδικά για τη διάθεση των self-test από τα φαρμακεία, το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα οριστεί ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμβολή τους καθώς και η διαδικασία καταβολής της αμοιβής αυτής.

Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται προβλέπεται:

  • προσαύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη για την επιτρεπτή διενέργεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
  • δυνατότητα ίδρυσης φορέων παροχής υγείας και από κοινωφελή ιδρύματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
  • δημιουργία συστήματος Ηλεκτρονικού Αρχείου παροχής υπηρεσιών υγείας και
  • κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και στην ειδικότητα της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας,
  • ρύθμιση της διαδικασίας εισαγωγής στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φαρμάκων με άδεια έκτακτης εισαγωγής από τον ΕΟΦ, με την πρόβλεψη γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό Υγείας,
  • απασχόληση γραμματέων στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΕΟΠΥΥ

Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, εισάγονται ρυθμίσεις για τις οφειλές από rebate και clawback των παρόχων υγείας με τη δυνατότητα συμψηφισμού και είσπραξης αυτών σε 120 δόσεις, και των φαρμακευτικών σε 36 δόσεις, ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα για τις αρμοδιότητες του Διοικητή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και προβλέπεται και η δυνατότητα αναγγελίας εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Οργανισμού.

Οργάνωση νοσοκομείων

Απλοποιείται η διαδικασία αλλαγών στους οργανισμούς των νοσοκομείων, εξομοιώνονται με τους προέδρους, διοικητές και υποδιοικητές των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας νομικών προσώπων οι αντιπρόεδροι, όπου προβλέπονται ως πλήρους απασχόλησης, και οι αναπληρωτές διοικητές και αντιπρόεδροι που είναι ιατροί Ε.Σ.Υ. Συνεχίζουν να ισχύουν οι εγκριτικές αποφάσεις και είναι δυνατή η πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού βάσει αυτών. Προβλέπεται, ότι ιατροί ΠΕ με τίτλο ειδικότητας που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις σε Κέντρα Υγείας μπορούν μετά από αίτησή τους να εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. της ειδικότητάς τους.

Κλινικές μελέτες

Θεσπίζεται ο ερευνητικός προσανατολισμός των δομών υγείας της χώρας, ρυθμίζονται οι όροι διεξαγωγής των μη παρεμβατικών κλινικών μελετών και παρέχεται εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς για τον καθορισμό της διαδικασίας υπογραφής της τετραμερούς σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και την οικονομική διαχείριση αναφορικά με τη διενέργεια κλινικών δοκιμών και μη παρεμβατικών μελετών με φάρμακο, κλινικής έρευνας με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ερευνητικών εργασιών χωρίς φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Επίορκοι γιατροί

Επιπλέον, θεσμοθετείται η υποχρέωση των επαγγελματικών οργανώσεων που έχουν τη μορφή ν.π.δ.δ. και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή του άρθρου 4α παρ. 8 π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) σχετικά με την ταυτότητα ενός επαγγελματία υγείας, ο οποίος είναι μέλος τους και στον οποίον έχει περιοριστεί ή απαγορευτεί, ακόμη και προσωρινά, από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή για τον οποίον έχει διαπιστωθεί ότι έκανε χρήση παραποιημένου τίτλου στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και θεσμοθετείται η υποχρέωση των δικαστικών ή διοικητικών αρχών να ενημερώνουν τις επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν την μορφή ν.π.δ.δ. σχετικά με τις δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις τους που αφορούν τα μέλη τους. Τέλος εισάγονται διατάξεις για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών φαρμάκων που αγοράστηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, βάσει συμφωνιών με τους ΚΑΚ ή κλειστών προϋπολογισμών.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Δίμηνη παράταση στην διάθεση των  Self Tests έδωσαν τα φαρμακεία

Σήμερα οι αποφάσεις για τα self test: Θετικοί οι φαρμακοποιοί για παράταση

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η απόφαση για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Νέα πιθανή ανοσοθεραπεία ενισχύει την ικανότητα του οργανισμού να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα

Καρκίνος: Eπιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον και το Εθνικό Ινστιτούτο Μοριακής Γενετικής στο Μιλάνο ανακάλυψαν έναν τρόπο περιορισμού της δραστηριότητας μιας ομάδας κυττάρων που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να απελευθερώσει άλλα ανοσοκύτταρα για να επιτεθεί σε καρκινικούς όγκους.

Οι μαύρες σταφίδες είναι μια θρεπτική επιλογή με οφέλη στη συνολική υγεία

Μαύρες σταφίδες: Οι σταφίδες είναι μια πλούσια πηγή φυσικών σακχάρων, φυτικών ινών και υδατανθράκων. Περιέχουν επίσης πρωτεΐνη σε αξιοσημείωτη ποσότητα. Μεταξύ άλλων οι σταφίδες είναι πλούσιες σε κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο και νάτριο.

Κράμπες περιόδου: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περίοδος Πόνος: Καταστάσεις όπως η ενδομητρίωση ή τα ινομυώματα της μήτρας μπορεί να προκαλέσουν κράμπες της εμμήνου ρύσεως. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι το κλειδί για τη μείωση του πόνου. Οι εμμηνορροϊκές κράμπες που δεν προκαλούνται από άλλη πάθηση τείνουν να μειώνονται με την ηλικία και συχνά βελτιώνονται μετά τον τοκετό.

Aγοραφοβία: Αιτίες και συμπτώματα

Aγοραφοβία: Η αγοραφοβία μπορεί να περιορίσει σοβαρά την ικανότητά σας να κοινωνικοποιείστε, να εργάζεστε, να συμμετέχετε σε σημαντικές εκδηλώσεις και ακόμη και να διαχειρίζεστε τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, όπως την εκτέλεση καθηκόντων.

Αλάτι της Νεκράς Θάλασσας για καλύτερη δερματική - και όχι μόνο - υγεία

Νεκρά Θάλασσα: Τα κύρια οφέλη των λουτρών ή της απολέπισης με αλάτι της Νεκράς Θάλασσας περιλαμβάνουν την ικανότητά του να καθαρίζει και να δρα αντιφλεγμονοδώς στο δέρμα, να προωθεί τη νεανικότητα και να βελτιώνει συνολικά την υγεία του.

Καφές : Τα οφέλη του στην υγεία

Καφές : Η καφεΐνη βρίσκεται σχεδόν σε κάθε εμπορικό συμπλήρωμα καύσης λίπους - και για καλό λόγο. Είναι μια από τις λίγες φυσικές ουσίες που έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν την καύση λίπους.