Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΜΕΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ. Βαρδακαστάνης: Εισηγητής προς την ΕΟΚΕ για την οικοδόμηση ΕΕ Υγείας

Ε.Σ.Α.μεΑ. Βαρδακαστάνης: Εισηγητής προς την ΕΟΚΕ για την οικοδόμηση ΕΕ Υγείας

Ε.Σ.Α.μεΑ. Βαρδακαστάνης : Τη γνωμοδότηση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας παρουσίασε ως ο εισηγητής της ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), την Τρίτη 27 Απριλίου, η οποία ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και αποτελεί το συμβουλευτικό έγγραφο της Κοινωνίας των Πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η γνωμοδότηση, που παρουσιάζει τη θέση της ΕΟΚΕ σχετικά με τις τέσσερις προτάσεις του πακέτου «Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας», που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020, υποστηρίζει και χαιρετίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά εφιστά την προσοχή σε ορισμένα στοιχεία, επεσήμανε ο ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση σε ποιοτικές, καλά στελεχωμένες, καλά εξοπλισμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 που έχει εντείνει τις υπάρχουσες ανισότητες.

Ιδιαίτερη προσοχή στις μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να δοθεί στους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στην ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των προσλήψεων και της διατήρησης, καθώς και της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Το νέο πακέτο υγείας της ΕΕ θα πρέπει να συνδυαστεί με την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (EPSR), ιδίως τις αρχές του 12, 16, 17 και 18 και το σχέδιο δράσης του. Πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος της επίτευξης του στόχου αειφόρου ανάπτυξης (SDG) 3.

Βασικά συμπεράσματα της γνωμοδότησης:

 • Τα άτομα που ζουν στην Ευρώπη παρατήρησαν και αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας πόσο ελλιπής ήταν η προετοιμασία της ΕΕ για τη διατήρηση της ασφάλειάς τους, λόγω τόσο του κατακερματισμού της αρχιτεκτονικής και της στρατηγικής πρόληψης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και δεκαετίας λιτότητας και υποεπενδύσεων στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα θανάτους, αύξηση των ανισοτήτων και των ποσοστών φτώχειας. Αποκάλυψε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν προστασία από διακρίσεις στην ΕΕ ή δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια υγεία ή την υγειονομική περίθαλψη.
 • Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο ζωτικής σημασίας είναι οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, καθώς και ότι η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές, επαρκώς στελεχωμένες και δεόντως εξοπλισμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 • Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι διαμεσολαβητές υγείας, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι πάροχοι βασικών υπηρεσιών (τρόφιμα, μεταφορές) βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και επέδειξαν απαράμιλλη αλληλεγγύη κατά τις πιο δύσκολες στιγμές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στην ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, της πρόσληψης και της διατήρησης των θέσεων εργασίας τους, καθώς και της υγείας και της ασφάλειάς τους.
 • Αν και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συγχαίρει την ΕΕ για την αλληλεγγύη που επέδειξε στο πεδίο της στρατηγικής για τον εμβολιασμό, διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στα εμβόλια. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στον εμβολιασμό θα παραμείνει, όπως είχε αρχικά δηλώσει η Επιτροπή, δημόσιο αγαθό, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν σε όλους.
 • Μια άλλη επίδραση της πανδημίας ήταν ο αντίκτυπος σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, των οποίων η πρόσβαση σε θεραπευτική αγωγή επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία. Ως εκ τούτου, ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα πρέπει επίσης να εστιάσουν στις μη μεταδοτικές νόσους και να δώσουν επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση στην κρίση ψυχικής υγείας, η οποία υπήρχε μεν ήδη πριν από την πανδημία, αλλά σημειώνει αναμφισβήτητα «έκρηξη» λόγω της πίεσης που υφίστανται πολλοί άνθρωποι επί του παρόντος.
 • Όσον αφορά τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη για δημιουργία αποθέματος και ανάπτυξη φαρμάκων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ολόκληρο τον πληθυσμό και θα είναι οικονομικά προσιτά, για άμεση ετοιμότητα ενόψει της προστασίας των ομάδων υψηλού κινδύνου, ιδίως εκείνων που ζουν σε κλειστές δομές και ιδρύματα, για καλύτερη ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να γίνει σαφώς κατανοητό ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο και για προσβάσιμες από όλους ιατρικές καινοτομίες και απαντήσεις, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κράτους μέλους ή περιφέρειας διαμονής.
 • Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει τη σημασία της επικέντρωσης του έργου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας επίσης τις μη μεταδοτικές ασθένειες, την πλήρη ικανότητα του Κέντρου για τη συλλογή απολύτως αναλυτικών και ανωνυμοποιημένων δεδομένων και τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με τις κοινωνικές και τις εμπορικές παραμέτρους της υγείας.
 • Σχετικά με τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), η ΕΟΚΕ ζητεί να συμπεριλάβει η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα και η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους και να προβεί σε ουσιαστική διαβούλευση μαζί τους.
 • Η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ για την υγεία θα πρέπει να συνδυαστεί με την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως τις αρχές του αριθ. 12, 16, 17 και 18, και με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο οποίο προτείνεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας. Θα πρέπει επίσης να ενταχθεί στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3.
 • Η επικάλυψη μεταξύ των στόχων των διαφόρων κανονισμών πρέπει να αντιμετωπιστεί και οι εντολές των διαφόρων οργανισμών να διευκρινιστούν, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να αποφευχθεί η σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος για τις διάφορες δράσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στις επίσημες παρατηρήσεις που εξέδωσε πρόσφατα ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.
 • Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ορισμένα στοιχεία αυτής της δέσμης κανονισμών προκύπτουν ίσως πολύ νωρίς, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε σχετικά με τις επιπτώσεις της. Ταυτόχρονα, εκτιμούμε ότι απαιτείται επείγουσα δράση σε ορισμένους συνιστώσες του ενωσιακού συντονισμού στον τομέα της υγείας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση ως τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με τα διδάγματα που έχουν αντληθεί μέχρι στιγμής από την πανδημία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

CDC Κορωνοϊός : Οι εμβολιασμένοι πετάνε τις μάσκες

Ποιες τροφές συστήνονται σε όσους πάσχουν από χασιμότο

Πώς θα απαλλαγείτε από τον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζει την έναρξη καταγραφής των προβλημάτων προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια

ΕΣΑμεΑ: Μετά από πολυετείς διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος, η Πολιτεία φαίνεται ότι επιθυμεί πλέον, μεθοδικά, να ανταποκριθεί στη θεμελιώδη υποχρέωσή της για διασφάλιση της προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων, η οποία θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί και αποκατασταθεί εδώ και χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική δράση, για ένα πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος εδώ και δεκαετίες, ένας από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Διαδικτυακή επιστημονινή ημερίδα του Κ.Ε.Φ.Ι. με θέμα: Κακοήθη Αιματολογικά Νοσήματα

Κακοήθη Αιματολογικά Νοσήματα: Ας μιλήσουμε μεταξύ μας! - Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00-20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά (livestreaming), μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook, https://www.facebook.com/skkephi

Silver Healthcare Award για την καμπάνια μεταμοσχεύσεων&δωρεάς οργάνων “Απεριόριστη Ανάσα - Be a Life Donor”

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης: Στην τελετή απονομής συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, κοινωφελών οργανισμών και Συλλόγων ασθενών, ενώ οι βραβεύσεις φέτος είχαν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των δράσεων αφορούσαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. 

Συνάντηση στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της φυματίωσης

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Στη συνάντηση συζητήθηκαν τόσο τα τεχνικά όσο και τα ιατρικά θέματα για τη διαχείριση της φυματίωσης, όπως ο προσυπτωματικός έλεγχος, η ιχνιλάτηση κ.α. και ομόφωνα συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται  και εξελίσσονται καθημερινά.

Ομιλία προέδρου ΕΣΑμεΑ, Ι. Βαρδακαστάνη, στην 71η Συνόδο Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ

ΕΣΑμεΑ: "Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να δεσμευτούν πολιτικά σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του ψηφίσματος του ΠΟΥ καθώς και σε όλες τις εργασίες του ΠΟΥ για την υγεία γενικότερα", είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ.

Συστάσεις της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας για την 3η δόση στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία: H χορήγηση της επαναληπτικής δόσης να γίνεται κατά προτίμηση με mRNA εμβόλια (Pfizer, Moderna) και με το ίδιο εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε στον αρχικό εμβολιασμό, όπου αυτό είναι δυνατό.