Παρασκήνιο

ΕΟΠΥΥ: Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της Eπιτροπής Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

ΕΟΠΥΥ: Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της Eπιτροπής Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Καθορίστηκε η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με απόφαση του Υπουργού Υγειας Βασίλη  Κίκιλια .Αναμένεται και η σύσταση της επιτροπής με τα πρόσωπα που θα την απαρτίζουν .

Με την σύνθεση της νέας  επιτροπής καταργείται η προηγουμένη επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων  του  ΕΟΠΥΥ της οποίας είχε λήξει η θητεία  αλλά και  η οποία είχε αδρανήσει για πολύ καιρό  . Στην προηγούμενη επιτροπή συμμετείχαν και αρκετοί υπάλληλοι του  ΕΟΠΥΥ ,οι οποίοι κατά περίεργο τρόπο ήταν όλοι τμηματάρχες ,δεν συμμετείχε δηλαδή κανένας Διευθυντής .Μένει να δούμε τα ονόματα που θα απαρτίζουν την επιτροπή ,ώστε να είναι εχέγγυο της αποτελεσματικής λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση και θητεία της  νέας επιτροπής αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμού νέων μελών, όχι όμως πλέον του τριμήνου από τη λήξη της. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.

Προσόντα μελών : Τα μέλη της Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, είναι επιστήμονες κύρους, με εμπειρία στο αντικείμενο της οικονομικής οργάνωσης και λειτουργικής διάρθρωσης των υπηρεσιών υγείας.

  • Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. επιστημών υγείας ή οικονομικών ή κοινωνικών ή νομικών επιστημών ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής, με τουλάχιστον διετή (2ετή) εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους και να διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής γνωστικά αντικείμενα, όπως ιατρική, φαρμακευτική, οικονομικές επιστήμες, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, με τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσής του και να διαθέτει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Δεν συμμετέχει στην Επιτροπή, ούτε ορίζεται Πρόεδρος ο/η: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 10 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4949 54995 54996 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4949/10.11.2020 α) Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου ή Αυτοτελούς Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας, β) Ο Διοικητής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γ) Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δ) Βουλευτής, ε) Διοικητής, Διευθυντής, Διαχειριστής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης ή/και βασικός μέτοχος εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Εταιρίας, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

Η θητεία

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής και οι συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ’ αγχιστείας ή εξ‘ αίματος απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να δηλώνουν εγγράφως, αμέσως μετά το διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κωλύματα, όπως ανωτέρω αναφέρονται και οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις τους καταχωρούνται σε αρχείο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό από τη Γραμματεία της Επιτροπής. 5. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Υπουργός Υγείας παύει πρόωρα και αντικαθιστά τα μέλη της Επιτροπής για σπουδαίο λόγο που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να παύσει πρόωρα και να αντικαταστήσει μέλος της Επιτροπής, στο οποίο συντρέχει μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) παράβαση των διατάξεων περί αρχής αμεροληψίας και καθήκοντος εχεμύθειας, β) ύπαρξη κωλύματος, ως ανωτέρω αναφέρεται, ή γ) απουσία για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση της Επιτροπής ή για περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός χρονικού διαστήματος τριμήνου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

 

Έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι: α) η διαπραγμάτευση με όλους τους παρόχους υγείας για τις αμοιβές, τις τιμές αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, καθώς και για τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, β) η εισήγηση γνωμοδοτικού χαρακτήρα στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα ανωτέρω. 2. Ειδικότερα το έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει: α) τη διαπραγμάτευση και τυχόν αναθεώρηση των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων, θεραπευτικών πράξεων, διαγνωστικών εξετάσεων και ραδιοφαρμάκων στα υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχους, όπως αυτά ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Οργανισμού.

β) Tην διαπραγμάτευση τιμολογιακής πολιτικής και συμφωνιών κάθε είδους, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, οικονομικά αποδοτικότερες, με βάση ποιοτικά κριτήρια, γ) τη διαπραγμάτευση με τους αρμοδίους φορείς και επιχειρήσεις κατόχων άδειας κυκλοφορίας των τιμών αποζημίωσης υγειονομικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού, σκευασμάτων ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και ειδών που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες μετά από αξιολόγηση.

γ) Την διαπραγμάτευση με τους αρμοδίους φορείς και επιχειρήσεις κατόχων άδειας κυκλοφορίας των τιμών αποζημίωσης υγειονομικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού, σκευασμάτων ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και ειδών που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες μετά από αξιολόγηση.

 

Γραμματεία της Επιτροπής

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τεύχος B’ 4949/10.11.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54997

  • Ο γραμματέας της Επιτροπής επιλαμβάνεται της τήρησης του πρωτοκόλλου της Επιτροπής, των πρακτικών των συνεδριάσεων, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα βιβλιοδετημένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων της Επιτροπής, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής τις προσκλήσεις και την ημερήσια διάταξη στα μέλη αυτής, και επιμελείται της κοινοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την ευθύνη της εισήγησής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες

Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες χωρίς αποζημίωση, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με Ινστιτούτα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για την έρευνα, μελέτη, επεξεργασία και εφαρμογή ειδικών θεμάτων-εργασιών, τα οποία αφορούν το αντικείμενο εργασίας της Επιτροπής.

  • Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δύνανται να καταθέτουν γραπτώς την αναφορά τους, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εντός της οποίας θα εξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα.
  • Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να κληθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να παρουσιάσουν την αναφορά τους μπροστά στα μέλη της Επιτροπής και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματά τους.

Απαρτία

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Απαρτία απαιτείται να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

  • Εφόσον μέλος της Επιτροπής ή κάποιο από τα συνδεόμενα με αυτό πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω έχει συμφέρον που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δυνάμενο να Τεύχος B’ 4949/10.11.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54999 επηρεάσει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της κρίσης του, το δηλώνει άμεσα, και το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, με σχετική έγγραφη δήλωσή του στη Γραμματεία της Επιτροπής, και απέχει από τη συζήτηση, τη σχετική ψηφοφορία και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα.
  • Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εκ των προτέρων τη Γραμματεία της Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εκθέτοντας συνοπτικά το λόγο αυτής. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τακτικό μέλος καλείται και συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος.
  • Εάν παρέλθει μία (1) ώρα από την ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση του προηγούμενου άρθρου και δεν υπάρχει η οριζόμενη στην παρ. 1 απαρτία, ο Πρόεδρος ματαιώνει τη συνεδρίαση και συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη που παραβρέθηκαν στη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Στην περίπτωση που ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας, η Επιτροπή συνέρχεται εκ νέου μέσα σε επτά (7) ημέρες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη νέα συνεδρίαση απαιτείται η απαρτία της παρ. 1.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Πανδημία και υγειονομικά συστήματα στο λυκόφως του 2020

ΕΟΠΥΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο  θα μείνει ξεκρέμαστο μετά τις αλλαγές με νέο νομοσχέδιο ;

Βαρβάρα Μπαρούτσου: Η πρόσφατη ανατιμολόγηση φαρμάκων δημιουργεί κλίμα αποεπένδυσης και ενδεχόμενες νομικές διεκδικήσεις

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Υπουργός Υγείας: Επέκταση της σύμβασης για νομική υποστήριξη της δομής ΕΣΠΑ

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλειος Κικίλιας αποφάσισε  την χρονική  επέκτασης της σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας».

Ιδού η ομάδα συντονισμού διαχείρισης ασθενών με Covid19 στα Νοσοκομεία

Στην συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Παρακολούθησης και Συντονισμού της Διαχείρισης Ασθενών με Covid-19 στα Νοσοκομεία , προχώρησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας . Πρόεδρος είναι ο Ιωάννης Κωστιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΠΦΣ: Κακώς δώσαμε clawback για το aerochamber

Απαιτούνται αλλαγές στη συλλογική σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντωνΜερίδα φαρμακοποιών φαίνεται να κατέθεσε εσφαλμένα clawback των ετών 2018 και 2019 για το ιατροτεχνολογικό προϊόν aerochamber προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος κακώς το επέβαλε και το εισέπραξε.

Κολχικίνη: Γιατί τόση βιασύνη να ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο η δυνατότητα  χορήγησης ;

Θετική η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19 , μετά τα θεαματικά αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης η οποία υποδεικνύει σημαντικό όφελος, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της θνητότητας, 25% της νοσηλείας και 50% της ανάγκης διασωλήνωσης, όμως οι προβληματισμοί είναι μεγάλοι .

Οι στρατηγικοί στόχοι και το όραμα του Υπουργείου Υγείας για 2021-2023

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείο Υγείας 2021: Η εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, (κοινωνικο-οικονομικών και συμπεριφοράς) αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους της πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελούν το όραμα του Υπουργείου Υγείας για την χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023.

Απόρριψη ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Αρνητική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για την ένταξη φαρμάκου για το καρδιαγγειακό σύστημα στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. , λόγω αρνητικής επίπτωσης στον προϋπολογισμό.