Ασφάλιση Υγείας

ΟΑΕΔ Βρεφονηπιακοί σταθμοί : Προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

ΟΑΕΔ Βρεφονηπιακοί σταθμοί : Προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

ΟΑΕΔ Βρεφονηπιακοί σταθμοί : Ο ΟΑΕΔ, Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει παιδαγωγούς για να στελεχώσουν τους παιδικούς σταθμούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου η έργου.

Ο Οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να γνωστοποιήσει ,ότι προχωράει στην πρόσληψη παιδαγωγών για να υπάρχουν άτομα που θα ενισχύσουν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά οι διατάξεις όπως της εξέδωσε.

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018). Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄) .
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσιΣελίδα 1 από 21κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 • Το Ν.Δ. 2961/1954 (Α.Φ.197/τ.Α΄) «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ο οποίος μετονομάσθηκε σε “Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” με τις διατάξεις του ΝΔ 212/1969 (Α.Φ. 112/τ.Α).
 • Τις διατάξεις των Β.Δ. 404 & 405/1971 (Α.Φ.123/τ.Α΄) και τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 “Περί Οργάνωσης και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” (ΦΕΚ 258/τ.Α΄), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄), όπως ισχύει.
 • Την υπ’ αριθμ. 6383 απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ (συνεδρίαση 127/24-11-2020) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκειμένου να προωθηθεί η πρόταση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εκδοθεί απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1της ΠΥΣ 33/2006 για το σχολ. έτος 2021-2022».

 • Την υπ´ αριθμ. 7041/139/22-12-2020 απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ με θέμα «Έγκριση απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης» με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 51674/1446/18-12-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για ταέτη 2021-2022.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/05-02-2021 βεβαίωση πίστωσης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 και πρόβλεψης ανάλογων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφ/κούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολ. έτος 2021- 2022.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/5191/20-05-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, για την πρόσληψη εκατόν είκοσι ενός(121) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, για το σχολικό έτος 2021-2022 στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ακολουθεί βίντεο για τον ΟΑΕΔ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Covid free app : Έτσι θα λειτουργεί η εφαρμογή επαλήθευσης εμβολιασμένων

Εστίαση: «Χώρος Covid Free» - Τα τρία σήματα για τον διαχωρισμό των επιχειρήσεων

Covid free διασκέδαση : Όσα θα ισχύσουν σε εστίαση, ψυχαγωγία και νυχτερινά μαγαζιά

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Οι προγραμματισμένες πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου

Επιδόματα συντάξεις αναδρομικά: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καταβληθούν συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ σε περίπου 4,7 εκατομμύρια δικαιούχους.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής, Ειδικής Αγωγής και Μουσικών Σχολείων

Υπουργείο Παιδείας: Σημειώνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Η INTERAMERICAN της υγείας υποστηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία και εκστρατεία για τον διαβήτη

INTERAMERICAN: Η INTERAMERICAN δεν αρκείται στη χορηγία ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης για τις εκδηλώσεις, αλλά παρακινεί και τους εργαζομένους και συνεργάτες της εθελοντές αιμοδότες, που τροφοδοτούν και την εταιρική τράπεζα αίματος, να συμμετέχουν. Παράλληλα, η εταιρεία δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για ενημέρωση των πολιτών και προληπτική ιατρική φροντίδα σχετικά με κακοήθεις νόσους, οργανώνοντας ειδικές προνομιακές προσφορές στις ιδιόκτητες μονάδες της, αλλά και χρόνιες νόσους και ειδικότερα για τον διαβήτη.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχοι-Βήμα βήμα η διαδικασία της αίτησης

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις ιατρικών εξόδων για μεγαλύτερη έκπτωση στους φόρους

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τα ιατρικά έξοδα που θα εξοφλούνται με κάρτες θα μετρούν διπλά στον υπολογισμό του ορίου 30% του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτει ο φορολογούμενος με e-αποδείξεις.