Πολιτική Υγείας

Oι νέοι μισθοί και τα επιδόματα για τους γιατρούς –Τι προβλέπει η  εγκύκλιος

Oι νέοι μισθοί και τα επιδόματα για τους γιατρούς –Τι προβλέπει η  εγκύκλιος

Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες (τακτικές) αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του ιατρού του ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές.

Μεσοσταθμικές αυξήσεις αποδοχών κατά 10% με αναδρομική ισχύ από τις 28/6/2022 προβλέπονται για τους γιατρούς του ΕΣΥ σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη. Το νέο μισθολόγιο των γιατρών αφορά γιατρούς, οδοντιάτρους, έμμισθους ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς του ΕΣΥ. Οι ιατροί του ΕΣΥ θα εισπράξουν, εκτός από τις αυξήσεις, και αναδρομικά έξι μηνών, αναφέρεται στην εγκύκλιο. Τα ποσά των βασικών μισθών όλων των ιατρών του ΕΣΥ αυξάνονται αναδρομικά από τις 28-6-2022 κατά 4% έως 5% ή κατά 60 έως 155 ευρώ τον μήνα, ενώ τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης και θέσης ευθύνης αυξάνονται συνολικά κατά 150 έως και 165 ευρώ τον μήνα.

Η εγκύκλιος

 1. Η μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών γίνεται ως εξής:
 • Ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
 • Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) ετών σε κάθε επόμενο.
 • Από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των 1.998 ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 71 ευρώ.
 2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Διευθυντή διαμορφώνεται σε ποσοστό 95% επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 67 ευρώ.
 3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Επιμελητή Α’ διαμορφώνεται σε ποσοστό 90% επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 64 ευρώ.
 4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Επιμελητή Β’ διαμορφώνεται σε ποσοστό 78% επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 55 ευρώ.
 5. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικευόμενων ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό 63% επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 6. Πέρα από τον βασικό μισθό, παρέχονται και τα εξής επιδόματα, κίνητρα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

α) Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, κλιμακούμενο από 350 έως 460 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον βαθμό (βλ. σχετικό πίνακα). Τα ποσά αυτά είναι αυξημένα κατά 120 ευρώ σε σύγκριση με αυτά που προέβλεπε το προηγούμενο μισθολόγιο.

β) Από την 1η-1-2023 το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου χορηγείται προσαυξημένο:

 • κατά 50% σε ιατρικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) των νοσοκομείων και έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση (κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης),
 • κατά 40% σε ιατρικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των νοσοκομείων και δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,
 • κατά 40% στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να αποκτήσουν την εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την εντατική νοσηλεία νεογνών, καθώς και σε αυτούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα που ασκούνται και μετά την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης.

γ) Η ως άνω προσαύξηση της περ. β) δεν καταβάλλεται σωρευτικά με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

 1. Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που έχουν εξειδικευτεί στην επείγουσα ιατρική και υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής και στους ιατρούς άνευ τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική που υπηρετούν σε ΤΕΠ μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο ως εξής:

 • Στους ιατρούς που υπηρετούν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική: 400 ευρώ.
 • Στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής: 250 ευρώ.
 • Στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής και οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ως παρατασιακοί εξειδικευόμενοι: 250 ευρώ.
 • Στους ιατρούς που υπηρετούν σε ΤΕΠ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής: 250 ευρώ. Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής διακόπτεται αν οι δικαιούχοι δεν λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική εντός οκτώ (8) μηνών από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας (2 ή 3 έτη σε ΤΕΠ) ή μέχρι την 31η-8-2023, σε περίπτωση που έχουν ήδη συμπληρώσει (κατά την 01.01.2023) τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας (σε ΤΕΠ).
 1. Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας, οριζόμενο σε 400 ευρώ για τους ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και σε 250 ευρώ για όσους ειδικεύονται στην Αναισθησιολογία.
 2. Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο σε 250 ευρώ.
 3. Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ (και μόνον) χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές.
 4. Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους επικουρικούς ιατρούς καταβάλλονται επίσης κάθε μήνα:

α) Οικογενειακή παροχή, η οποία ορίζεται σε 50 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για 2 τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για 3 τέκνα, σε 170 ευρώ συνολικά για

4 τέκνα και προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

β) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

 • Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 75 ευρώ.
 • Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

γ) Επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

 • Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων: 195 ευρώ.
 • Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων: 156 ευρώ.
 • Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 130 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι αυξημένα κατά 30 έως 45 ευρώ σε σύγκριση με αυτά που προβλέπει το προηγούμενο μισθολόγιο.

 1. Το ανώτατο όριο αποδοχών και προσθέτων αμοιβών των ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επανακαθορίζεται αναδρομικά από 28-6-2022 και αποσυνδέεται πλέον από το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Το εν λόγω (μηνιαίο) όριο ανέρχεται, από την ανωτέρω ημεροχρονολογία και εντεύθεν, στο ποσό των 6.310 ευρώ.
 2. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες (τακτικές) αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του ιατρού του ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές.
 3. Όλες οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 28-6-2022, εκτός από εκείνες για τις οποίες ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος η 1η-1-2023.
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Μετά από μια βουτιά το 2020, όταν πολλά ιατρεία έκλεισαν, η αποζημίωση των γιατρών άρχισε να ανακάμπτει το 2021, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι ασθενείς στο 'Νέο ΕΣΥ'

Κλειδώνει η ημερομηνία για την καταβολή των αναδρομικών στους γιατρούς

Απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας τους αναμένεται να δουν οι γιατροί στο νέο ΕΣΥ

Ταυτόχρονα, εάν η ΝΔ μετατρέψει όλα τα δημόσια νοσοκομεία σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ήδη έχει προαναγγείλει, τότε οι γιατροί που θα προσλαμβάνονται δεν θα έχουν μονιμότητα στο ΕΣΥ, αλλά θα υπογράφουν συμβάσεις, επίσης, με συγκεκριμένο χρόνο εργασίας. Οι συμβάσεις έργου αυτές θα αμείβονται βέβαια με πολύ υψηλότερες αποδοχές από ό,τι λαμβάνουν σήμερα οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων με σχέση μονιμότητας με το σύστημα.

Επίκειται πρόγραμμα τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με χρόνια νοσήματα μετά τις εκλογές από το Υπουργείο Υγείας

Στόχος είναι να μπορούν όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, να απευθύνονται άμεσα σε γιατρούς για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αποσυμφορηθούν οι Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αλλά και τα νοσοκομεία από τις συνεχείς επισκέψεις των ασθενών με χρόνια προβλήματα, όταν οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να λύνονται και μέσω τηλεσυμβουλευτικής από το σπίτι.

Ο FDA ενέκρινε τελικά το τσιπ Neuralinkτου Έλον Μασκ για δοκιμές σε ανθρώπους. Έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι ανησυχίες;

Ισχυρίστηκε ότι το Neuralink θα μπορούσε να αυξήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη δημιουργώντας μια σύνδεση κατ' απαίτηση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης - επιτρέποντας, για παράδειγμα, βελτιωμένη γνώση μέσω ενισχυμένης μνήμης και βελτιωμένες δεξιότητες μάθησης και επίλυσης προβλημάτων.

ΕΣΥ Νέα Κατάσταση - Αλλαγές στα νοσοκομεία με πράσινο φως Μητσοτάκη

Ριζικές αλλαγές αναμένεται να φέρει ο νέος Χάρτης Υγείας και στις κλινικές αλλά και γενικότερα στις δομές του ΕΣΥ. Πράγμα που σημαίνει στην πράξη ότι με τον νέο Χάρτη Υγείας θα υπάρξουν τόσο συγχωνεύσεις νοσοκομείων, όσο και αλλαγή χρήσης σε αρκετές δομές Υγείας.

Δρομολογούνται από το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης», νέα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου τους επόμενους μήνες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται πως θα ξεκινήσουν οι δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις για λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ σε 5.706.125 άτομα (30-70 ετών). Σημειώνεται πως η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως, καθώς ένας στους τρεις θανάτους οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Ερντογάν κέρδισε τις εκλογές στην Τουρκία με 52%

Εκλογές Τουρκία: Μεγάλος νικητής για 11η φορά αναδείχθηκε στον β΄γύρο των τουρκικών προεδρικών εκλογών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος πήρε άνετη νίκη έναντι του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.