ΕΟΠΥΥ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων με Προσωπικούς Ιατρούς

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων με Προσωπικούς Ιατρούς

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Δείτε την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Προσωπικούς Ιατρούς. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων των ιατρικών ειδικοτήτων που αφορά η πρόσκληση.

Το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

 • α) Του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη
  και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),
 • β) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),
 • γ) Του άρθρου 38 και της παρ. 6 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια,
 • δ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α’ 189),
 • ε) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287),
 • στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
 • ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
 • η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
 • θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
 • ι) την με αρ. Γ4β/Γ.Π.:15098/18-03-2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 213) απόφαση Υπουργού Υγείας: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».
 • ια) την υπ’αριθμ. Γ4β/οίκ.: 35978/21-6-2022 υπουργική απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ).» (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/ 22-6-2022)
 • ιβ) την υπό στοιχεία Γ3γ/40426/5-7-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (Β’ 2221).
 • ιγ) την υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.35160/16-6-2022 (Β’ 3020) υπουργική απόφαση, για «Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).»
 • ιδ) την υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16-6-2022 (Β’ 3020) υπουργική απόφαση για «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.»
 • ιε) την υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.34694/14-6-2022 (Β’ 3010) υπουργική απόφαση, «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.»
 • ιστ) την υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.34693/14-6-2022 (Β’ 3010) υπουργική απόφαση, «Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.
 • ιζ) την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-6-2022 υπουργική απόφαση (Β 3233) «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» στην οποία επισυνάπτεται το σχέδιο συμβατικού κειμένου προσωπικού ιατρού ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

2. Την υπ’αριθμ. 153/Συν.835/27-06-2022 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού» του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ιατρούς ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α ι  Π ρ ο σ κ α λ ε ί:

Σε ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με Προσωπικούς Ιατρούς, ιατρικών ειδικοτήτων
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και εσωτερικής Παθολογίας για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94), εισάγεται ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη, με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-6-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
3233/Β/23-6-2022) «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» οι Προσωπικοί ιατροί που θα συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα παρέχουν στα ιδιωτικά ιατρεία τους ένα σύνολο
υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών και του συστήματος υγείας Π.Φ.Υ.

 • Ειδικότερα, θα παρέχεται από τον συμβεβλημένο Προσωπικό Ιατρό υπηρεσίες υγείας όπως:
  • να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
  • να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
  • να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
  • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
  • να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
  • να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και
  φροντίδας,
  • να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς,
  της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
  • να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην
  παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες
  φροντίδας υγείας,
  • να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες
  ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό
  Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων των
  Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας .
  • να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε
  συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 Ν. 4931/22 και ισχύει) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Να συνταγογραφεί τακτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
  • Να εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά ως προσωπικός ιατρός για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες. Συνεπώς ο Προσωπικός Ιατρός, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, από ένα (1) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα «κατά κεφαλήν», και η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό και ανά την ηλικιακή ομάδα. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.35160/16-6-2022 (Β’ 3020) υπουργική απόφαση, καθορίζεται η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94). Ειδικότερα:
Οι Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες ιατροί, ως Προσωπικοί Ιατροί: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση. Στις ανωτέρω σχετικές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος.

ΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης στον ΕΟΠΥΥ έχουν οι κάτωθι ιατρικές ειδικότητες για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1. Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής του άρθρου 25 του ν. 4461/2017 (Α’ 38). ΙΙΙ. Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης στον ΕΟΠΥΥ Με στόχο την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας, την απομακρυσμένη πρόσβαση με χρήση ψηφιακών εργαλείων για την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, η Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ διεκπεραιώνει ψηφιακά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω της εφαρμογής EOPYY.eContracts (ψηφιακές συμβάσεις). Ο ενδιαφερόμενος Προσωπικός Ιατρός των ανωτέρω ειδικοτήτων καταθέτει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικό αίτημα σύναψης σύμβασης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/ )
Στην ιστοσελίδα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήματος, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακής μορφής):

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό οικείου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας.
3. Άδεια/Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στην ελληνική επικράτεια.
4. Υπεύθυνη Δήλωση, των προϋποθέσεων ΕΚΠΥ (άρθρο 1, ΦΕΚ 4949/Β/1.11.2018) (μέσω gov.gr)
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι τακτικός υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ‘α ή β΄ βαθμού ή Ανεξάρτητων Αρχών με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 και ότι δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από σχέση συνεργασίας με το δημόσιο.(μέσω gov.gr)

Από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ διενεργείται ο προσυμβατικός έλεγχος δικαιολογητικών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ιατρός και το έντυπο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» εκδίδεται από την πλατφόρμα EOPYY.eContracts με προσυμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία και τίθεται στη διάθεση του ιατρού προς υπογραφή. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou ). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιατρός μεταφορτώνει (upload) την ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμβαση στην πλατφόρμα EOPYY.eContracts οπότε και η διαδικασία ολοκληρώνεται κατόπιν της ψηφιακής υπογραφής της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ.

Με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και την ενίσχυση της συμβατικής συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, στο σχέδιο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» (ΦΕΚ 3233/Β/23.6.2022), δύναται να προστίθενται

Παραρτήματα μετά από ενημέρωση του συμβεβλημένου ιατρού και την ηλεκτρονική αποδοχή τους. Επισημαίνεται ότι στη διαδικτυακή πύλη έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι
αιτούντες χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Για τεχνικά προβλήματα ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήματα στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ. Μετά την καταχώριση της Αίτησης ο υποψήφιος δύναται —μέσω του συστήματος— να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ψηφιακά υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, δεν απαιτείται να αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας δηλωμένων στοιχείων μετά την υπογραφή της σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων συνεπειών, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη συναφθείσα σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων σύναψης σύμβασης Προσωπικών Ιατρών στο πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών Προσωπικών ιατρών, παραμένει ανοιχτή έως 31/07/2022, όπως προβλέπεται στην υπ’αριθμ. 153/Συν.835/27-06-2022 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

ΙV. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λοιπά ζητήματα του τρόπου εξυπηρέτησης και της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προσωπικών Ιατρών προσδιορίζονται στη κείμενη νομοθεσία, τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και τη σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα δυνητικά προσαρτώμενα Παραρτήματα σε αυτή.

V. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ
(www.eopyy.gov.gr).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Πώς θα συνάπτουν συμβάσεις οι ιδιώτες ιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό γιατρό

Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κίνητρα για την εγγραφή των πολιτών στον Προσωπικό Ιατρό

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Τεράστια απάτη κατά του ΕΟΠΥΥ με επιθέματα - 71.000 παράνομες συνταγογραφήσεις

Οι εταιρίες που εισήγαγαν τα επιθέματα για την περαιτέρω διακίνησή τους το διάστημα 2017-2019 έβαζαν τα προϊόντα τους σε υποκατηγορίες ιατρικού υλικού που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό, χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ εξοικονομούν 160.000.000 € από τα ΦΥΚ

Σε μια απαράδεκτη, ατεκμηρίωτη έως και παραπλανητική επίθεση κατά της λειτουργίας και του ρόλου που διαδραματίζουν τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέβη ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  (ΠΦΣ), των ιδιωτικών φαρμακείων, σε συνέντευξή Τύπου στις 26/04/2023, τονίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ . Υπογραμμίζεται ότι '' Ο ΕΟΠΥΥ εξοικονομεί από τα ΦΥΚ ετησίως 160.000.000 € επειδή τα διαθέτει μέσω των Φαρμακείων του . ''

Εκδόθηκε ο νέος ΕΚΠΥ . Όλες οι αλλαγές

Τροποποιήθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Τι αλλαγές έγιναν;

Θεανώ Καρποδίνη: Η επόμενη μέρα για τον ΕΟΠΥΥ . Τι σχεδιάζουν

Τα στελέχη και τους  εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ επαίνεσε η Διοικήτρια του Θεανώ Καρποδίνη σε πρόσφατη ομιλία της για τα 10 χρόνια λειτουργείας του ΕΟΠΥΥ καθώς είπε ότι ‘’ Ο ΕΟΠΥΥ είναι οι άνθρωποί του και πολλοί από αυτούς εργάζονται από την πρώτη μέρα που συστήθηκε ο Οργανισμός .’’ . Παράλληλα, μίλησε και για την επόμενη μέρα του ΕΟΠΥΥ και τι σχεδιάζουν.  

Ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων

Στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων κατά του καρκίνου ο ΕΟΠΥΥ ενσωματώνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης "Διαγνωστικές Εξετάσεις Ογκολογικών Βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1/2».