Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του ΣΦΕΕ   η προϋπολογισθείσα δαπάνη  του ΕΟΠΥΥ πέραν της οποίας ενεργοποιείται το claw back για φάρμακα 1α, το έτος 2017 ήταν 82εκ. και η τελική δαπάνη έφθασε τα 137εκ. Για το 1ο εξάμηνο του 2018 η δαπάνη ήταν 77εκ. και η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους 155εκ. Πλην όμως ο προϋπολογισμός για τα φάρμακα αυτά, για το 2018 είναι  μόνο 55 εκ., υπολειπόμενος του 2017 κατά 27εκ.και ενώ η δαπάνη αυξάνεται.

Σύμφωνα με το  NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 /18 ΑΡΘΡΟ 25  

«Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικής απόφασης και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος

Στο παράρτημα του ιδίου  νόμου αναφέρεται για το 2019 και  για το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνη ΕΟΠΥΥ  ποσό 2028.000.000,το οποίο θεωρητικά  αναλύεται σε 1.945 εκ. εξωνοσοκομειακή δαπάνη και το υπόλοιπο λογικά στη  δαπάνη των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, για τα φάρμακα υψηλού κόστους 1α, που δίνει ο ΕΟΠΥΥαπό τα φαρμακεία του και  1.450εκ. για τις λοιπές δαπάνες υγείας .

Στην υπουργική απόφαση όμως  που εκδόθηκε από τον κ. Πολάκη στις 30-1-2019, με την παράδοξη  αναφορά στα έχοντας υπόψη , την  απουσία  του Υπουργού Υγείας (δεν έχει ματαγίνει τέτοια μνεία σε απόφαση  και αφού καθυστέρησε επί  εξάμηνο η έκδοσή της ,,καθώς ο νόμος δεσμεύει  την έκδοση εντός μηνός,  «η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» ),δίνονται μόνο 56 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τα 1α φάρμακα, και ενώ η δαπάνη εκτινάσσεται στα 155εκ.και το  το claw back  εκτινάσσεται στα 100 εκ  .Αντίθετα δόθηκαν επί πλέον  60 εκατομμύρια στις λοιπές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, δηλ.η υπουργική απόφαση ανεβάζει το όριο για τις λοιπές δαπάνες υγείας  σε 1.510 εκ. ευρώ. από  1.450.εκ .

Η απόφαση Πολάκη:

«Αρ. Φύλλου 153/Αρ. Β1, Β2/οικ.101439/30 Ιανουαρίου 2019 Κατανομή ορίων έτους 2019 για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1) Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

6) Το γεγονός της απουσίας του Υπ. Υγείας, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των ορίων για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας απότον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το έτος 2019, ως εξής:

  1. Το όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 1.945 εκ. ευρώ.
  1. Το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 569 εκ. ευρώ, από τα οποία 500 εκ. ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 13 εκ. ευρώ στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου και 56 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  1. Το όριο της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback),ορίζεται σε 1.510 εκ. ευρώ

Παρέβη το νόμο ο κ. Πολάκης ,το έχει καταλάβει ο κ. Ξανθός ;

Γιατί έγινε αυτό; Όταν είναι τόσο γνωστό ότι η δαπάνη των φαρμακείων  του ΕΟΠΥΥ για τα 1α  φάρμακα ήταν το 2018  τριπλάσια από το όριο των 55 εκ ευρώ  που δόθηκε , λόγω των νέων ακριβών φαρμάκων σοβαρών ασθενειών που είναι απαραίτητα και αποζημιώνονται και λόγω έλλειψης, βέβαια, διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων στο Υπουργείο .

Και βέβαια προβληματίζει τόσο η απόφαση της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ  η οποία  ανακοίνωσε και απειλεί ότι δεν θα δίνει φάρμακα 1α στον ΕΟΠΥΥ ,όσο και της ηγεσίας του  Υπουργείου  Υγείας , είναι  ασχετοσύνη ,( ίσως και κάτι άλλο;) ,να μην αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο  που επιφέρει το υψηλό claw back και μάλιστα όχι μόνο να αδιαφορεί ,αλλά και να παρανομεί;

Τώρα τι θα κάνουν ,τι θα υποσχεθούν ,θα αλλάξουν το νόμο για να νομιμοποιήσουν την απόφαση Πολάκη ή θα αλλάξουν την απόφαση Πολάκη ;

Οι ασθενείς που μπορεί να κινδυνεύσουν  από την έλλειψη του φαρμάκου τους, είναι το μείζον θέμα !

 

Pin It