Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΜΕΑ

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Αίτημα άρσης διακριτικής μεταχείρισης δημ. υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Αίτημα άρσης διακριτικής μεταχείρισης δημ. υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της της διαφορετικής μεταχείρισης που υφίστανται οι εργαζόμενοι του Δημόσιου τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Με παρέμβασή της η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να δράσουν άμεσα και να άρουν κάθε διακριτική μεταχείριση των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Η πρόσφατη υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021 (ΦΕΚ Β’ 3117/16-07-2021Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα έως τις 26.07.2021, προκάλεσε ανησυχία και παράπονα από χρόνιους ασθενείς που έσπευσαν σε σχετικές στην γραμμή υποστήριξης χρόνιων ασθενών 11132.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1. υποπερίπτωση 1.1. της υπ΄αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 ΦΕΚ Β’ 2744/26.06.2021 Κ.Υ.Α, η διατύπωση του οποίου επαναλαμβάνεται και στις επόμενες αντίστοιχες Κ.Υ.Α., με τελευταία την προαναφερθείσα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν σε  ομάδα αυξημένου κινδύνου  που συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά[1] όσους είναι άνω των 65 ετών, ή είναι χρόνιοι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με χρόνια πνευμονοπάθεια, με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις, με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία. Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν σε ομάδα πλέον αυξημένου κινδύνου  που συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά[2] όσες γυναίκες κυοφορούν, ή ασθενείς με βαριά πνευμονοπάθεια, ή με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες, με αναιμία, με βαριά καρδιοπάθεια επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό

Αντίθετα, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1.2 των αντίστοιχων Κ.Υ.Α. που αφορά τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, διατηρείται η «Υποχρεωτική προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.» χορηγώντας έτσι αυξημένη προστασία στους ευάλωτους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με αυτή που παρέχεται στους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Ναι μεν,  ο πρόσφατος υπ’ αριθμ. 4807/2021 Νόμος, που ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα προβλέπει στο άρθρο 7 παράγραφος 2 ότι «σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο.» και σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ο ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση στον προϊστάμενο της διεύθυνσης που υπηρετεί ισχυριζόμενος ότι από τη στιγμή που τόσους μήνες ανήκε στις ευπαθείς ομάδες της K.Υ.Α. 370/2020 (ΦΕΚ Β’ 4011/2020) , η οποία καθορίζει ποιοι θεωρούνται ευπαθείς ομάδες για τους σκοπούς της ειδικής προστασίας των έκτακτων νομοθετημάτων της Π.Ν.Π. της 22.08.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 161)., αλλά και της κατοπινής Κ.Υ.Α. 30.09.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4262), θεμελιώνεται δικαίωμα στην τηλεεργασια.

Ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο, τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αναγκάζονται να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και να παραμένουν σε αυτή, εκτιθέμενοι στον κίνδυνο να κολλήσουν τον ιό, μέχρις ότου ο εκάστοτε προϊστάμενος αποφανθεί επί της αίτησης, χωρίς ταυτόχρονα να εξειδικεύονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον Δημόσιο Τομέα για την προστασία τους, τα οποία και θα δικαιολογούσαν τη διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι ως άνω διαφορετικές ρυθμίσεις, προκαλούν τη διαφορετική αντιμετώπιση των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς οι μεν του Δημοσίου τομέα επιστρέφουν στην εργασία τους, οι δε του Ιδιωτικού συνεχίζουν να προστατεύονται, διατηρώντας τη πρόβλεψη για λήψη ειδικής άδειας αλλά και τηλεργασίας. Στην κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία που διανύουμε, με τη μετάλλαξη «Δέλτα» του ιού να έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία στους πολίτες, με τη χαλάρωση των μέτρων σε δημόσιους χώρους και το άνοιγμα όλο και περισσότερων οικονομικών κλάδων, ενώ παράλληλα δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η ανοσία της κοινότητας μέσω του εμβολιασμού, ο διαχωρισμός των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προκαλεί αυξημένη ανησυχία. Μέσα στην πανεθνική αυτή προσπάθεια που γίνεται  για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού αλλά και για την επανάκαμψη της οικονομίας, με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού, θεωρούμε αδόκιμη κάθε διαφορετική μεταχείριση εις βάρος ομάδων του πληθυσμού, η οποία μάλιστα ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της της διαφορετικής μεταχείρισης που υφίστανται οι εργαζόμενοι του Δημόσιου τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

[1] Σύμφωνα με την υποπερίπτωση 2.1.- 2.9. της περ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2929 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών Β’ 4011

[2] Σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1.1.- 1.11. της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2929 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών Β’ 4011

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Αναφορά ποσοστού εμβολιασμένων και μη στον αριθμό κρουσμάτων, θανάτων, διασωληνωμένων του ΕΟΔΥ

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας για την κλιματική αλλαγή και τη δημ. υγεία

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΕΣΑμεΑ: Να μπει τέλος στη δυσμενή μεταχείριση των πολιτών με αναπηρία

ΕΣΑμεΑ: Διάταξη νόμου που θα απαγορεύει εκδηλώσεις δημοσίων αρχών και φορέων που δεν πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας, φυσικής και ψηφιακής ζητά η Συνομοσπονδία από τον Πρωθυπουργό.

Έντονη διαμαρτυρία της ΕΣΑμεΑ στον Χατζηδάκη για την προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ

ΕΣΑμεΑ: Η Συνομοσπονδία ΑμεΑ ζητά από τον υπουργό την ανάκληση της προκήρυξης ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2022 πλήρωσης τριακοσίων ενενήντα τριών (393) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις 16.06.2022 έως τις 06.07.2022.

Η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζει την ίδρυση γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα

ΕΣΑμεΑ: Το «πολιτοκεντρικό» μοντέλο που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός τα τελευταία χρόνια χαίρει της εκτίμησης του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου αναπηρικού κινήματος, αναφέρει μεταξύ άλλων, η Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία σε ανακοίνωση της αναφορικά με την ίδρυση γραφείου ΠΟΥ στην Αθήνα.