Παρασκήνιο

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείο Υγείας 2021: Το όραμα για τις υπηρεσίες υγείας στην τριετία 2021-2023

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείο Υγείας 2021: Το όραμα για τις υπηρεσίες υγείας στην τριετία 2021-2023

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείο Υγείας 2021: Η εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, (κοινωνικο-οικονομικών και συμπεριφοράς) αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους της πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελούν το όραμα του Υπουργείου Υγείας για την χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023.

Της Νικολέτας Ντάμπου

Το Υπουργείο  Υγείας προχώρησε στον  καθορισμό του οράματος, των στρατηγικών στόχων και των αξόνων παρέμβασης του, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, για το έτος 2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023.

O υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας

Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Υγείας έθεσε το όραμα και τους στρατηγικούς  στόχους και τους άξονες  για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, για το έτος 2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023, με βάση τις γενικές αρχές και τις αξίες, ως εξής:

Εξυπηρέτηση Δημοσίου Συμφέροντος:

Εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε όλες τις ηλικίες, μέσω της παροχής και διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Ηγεσία: Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ενίσχυσης του Ηγετικού-Επιτελικού ρόλου του Υπουργείου ως Φορέα στρατηγικών και διαδικασιών βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Συνεργατικότητα: Συνεργασία με τους εποπτευόμενους και εμπλεκόμενους Φορείς, για την ουσιαστική υλοποίηση όλων των στρατηγικών στόχων, με παράλληλη μεγιστοποίηση της απόδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

 • Επικοινωνία: Ενημέρωση των πολιτών και ανάπτυξη μηχανισμού πρόσβασης σε πληροφορίες, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και δράσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, σύμφωνα με τους στόχους.
 •  Διαφάνεια: Βελτίωση της διαφάνειας στην εφαρμογή των διαδικασιών και των ενεργειών του Υπουργείου και διάθεση αυτών στο ευρύ κοινό.
 •  Ισότητα: Κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.
 • Ποιότητα, Ασφάλεια και Περίθαλψη: Διασφάλιση δικαιώματος πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και κανόνων δεοντολογίας.
 • Αξιολόγηση: Τεκμηριωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω κατάλληλης αξιοποίησης διαθέσιμων και αξιόπιστων δεδομένων.
 • Αντικειμενικότητα: Αντικειμενικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με στόχο την ανεπηρέαστη, δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πρωτοβουλία: Παρακίνηση και υποστήριξη της ελεύθερης κρίσης και πρωτοβουλίας, με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του Υπουργείου και των στελεχών του.

 • Λογοδοσία: Αιτιολόγηση, κατά τρόπο αντικειμενικό και εμπεριστατωμένο, των πράξεων των επαγγελματιών υγείας και ανάληψη ευθύνης, ως ένδειξη επαγγελματικής ακεραιότητας.
 • Σεβασμός: Ευπρεπής συμπεριφορά, επαγγελματισμός και ευγένεια προς πολίτες και Φορείς.
 • Καινοτομία και μάθηση: για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Bασίλης Κοντοζαμάνης αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

Το όραμα του Υπουργείου  Υγείας

Η εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, (κοινωνικο-οικονομικών και συμπεριφοράς), η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους της πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στοχεύοντας σταθερά:

 •  Στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση της πρόληψης και της ενημέρωσης του πληθυσμού, αναφορικά με τους παράγοντες κίνδυνου για την υγεία
 • Στη διασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας
 • Στην ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Στο συντονισμό όλων των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών
 • Σην ενίσχυση της συνεργασίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας με τους επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας, τους φροντιστές και την τοπική κοινωνία, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας, ü στην κατάλληλη κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και ü στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στρατηγικοί  στόχοι και άξονες παρέμβασης 

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με έμφαση στην επίτευξη της καθολικής πρόσβασης του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, όσο και την ορθή κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Άξονες παρέμβασης 1ου στρατιγικού στόχου 

Διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες προαγωγής, πρόληψης και φροντίδας υγείας.

 • Διασφάλιση της καλής και αξιόπιστης πληροφόρησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας.
 • Ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( ΕΣΥ) και την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας.
 • Εξάλειψη των γραφειοκρατικών, οικονομικών, οργανωτικών, πολιτισμικών εμποδίων.
 • Διάθεση φάρμακων υψηλού κόστους ( Φ.Υ.Κ.) και ογκολογικών φαρμάκων απευθείας στους ασθενείς από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
 • Λήψη μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και στην άρση των ανισοτήτων στην υγεία.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (Ρομά, άστεγοι, πρόσφυγες, κ.λ.π.) και των απαραίτητων δομών (προσφυγικοί καταυλισμοί, προαναχωρησιακά κέντρα, φυλακές κλπ.).

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Ανάπτυξη, σε όλη τη Xώρα, Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 • Δημιουργία και λειτουργία, σε όλη τη Χώρα, δομών για την πρόληψη και τη θεραπεία χρονίων νοσημάτων.
 •  Δημιουργία και λειτουργία, σε όλη τη Χώρα, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας με σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και των σχετικών δαπανών, όπου θα πραγματοποιούνται συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις (οφθαλμολογικές, ορθοπεδικές, ενδοσκοπήσεις, κ.λ.π.), διαγνωστικές εξετάσεις και ορισμένες θεραπείες ( π.χ. ογκολογική αγωγή) , οι οποίες δεν απαιτούν μακράς διάρκειας νοσηλεία.

Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις.

 •  Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων ενίσχυσης ομάδων αυτοβοήθειας και αυτοφροντίδας των ασθενών, καθώς και κατάρτιση των τυπικών και άτυπων φροντιστών τους.
 •  Ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, νοσηλείας και ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς και πάσχοντες από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις.
 • Ανάπτυξη δράσεων πρωτογενούς πρόληψης των νόσων του στόματος. 5. Ανάπτυξη «δικτύων ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης»
 • Αναβάθμιση της ετοιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, μέσω της επιχειρησιακής και λειτουργικής ενίσχυσης του ΕΚΑΒ.
 • 7Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία, μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων (διοικητικά-λειτουργικά) τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), στελεχωμένων με γιατρούς εξειδικευμένους στην επείγουσα ιατρική. 8. Ορθολογική διαχείριση των ασθενών που χρήζουν εντατικής θεραπείας, με θεσμοθετημένα πρωτόκολλα κλινικών κριτηρίων εισαγωγής και παραμονής σε ΜΕΘΜΑΦ-ΜΕΝΝ.

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προαγωγής, πρόληψης και φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 •  Καθολική εφαρμογή πλαισίου για την ασφάλεια των ασθενών σε όλες τις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια έως και τεταρτοβάθμια).
 •  Καθορισμός Εθνικών Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας ασθενών και εργαζόμενων.
 •  Εκπόνηση σχεδίου σταδιακής εφαρμογής των εθνικών προτύπων και του συστήματος αξιολόγησης.
 •  Σύσταση Μόνιμης Εθνικής Επιτροπής Ποιότητας και Ασφάλειας, για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και για τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων Φορέων.
 • Εντατικοποίηση της καταπολέμησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 10. Λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων δομών αποθεραπείας – αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού, μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών ποιότητας.

2ος στρατιγικός στόχος

Υγεία και ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.Άξονες :

 •  Βελτίωση της Περιγεννητικής Φροντίδας. 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου.
 • Διασφάλιση της ψυχικής υγείας σε όλο τον πληθυσμό. 3.1. Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.
 • Σταδιακή ολοκλήρωση της απο-ασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων, με μετασχηματισμό των ασυλικών δομών και παράλληλη ανάπτυξη στεγαστικών δομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην κοινότητα.
 •  Ανάπτυξη πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας (ΤΟΨΥ) – Έμφαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.- Εισαγωγή επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Στήριξη Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας (ΤΟΨΥ).
 • Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης με στόχο την πρόληψη.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης των ψυχικά πασχόντων.
 •  Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών για τον Αυτισμό και το Alzheimer. 4. Ενίσχυση της φροντίδας χρηστών ναρκωτικών ουσιών .
 • Λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης. 4.2. Λειτουργία μονάδων σωματικής αποτοξίνωσης. .
 •  Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ένταξης.
 • Ανάπτυξη λοιπών προγραμμάτων επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
 • 4.6. Ανάπτυξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των νέων μορφών εξάρτησης (Διαδίκτυο, αλκοόλ, τυχερά παίγνια , κ.λ.π.).

Βελτίωση και εντατικοποίηση της αντικαπνιστικής πολιτικής.

 • Νομοθετική ρύθμιση και ενίσχυση των ιατρείων διακοπής καπνίσματος σε όλες τις Περιφέρειες.
 • Ενίσχυση των ελέγχων της εφαρμογής της απαγόρευσης προβολής και διαφήμισης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. 6. Ενίσχυση των διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης , εφαρμογή του θεσμού των «πράσινων» νοσοκομείων – δομών υγείας και κτιριακή αναβάθμισή τους.
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και επικαιροποιημένων δεικτών για την προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και των θαλασσών, καθώς και για την υγειονομική διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων των νοσοκομείων.
 • Βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και εξάλειψη όλων των μορφών κακής διατροφής, (υποσιτισμός, παχυσαρκία), ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, όπως τα βρέφη, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έγκυες, οι θηλάζουσες και οι ηλικιωμένοι.- Διαμόρφωση πλαισίου αντιμετώπισης των εν γένει διατροφικών διαταραχών και σχετικών προγραμμάτων.Προστασία και προαγωγή της υγείας στην τρίτη ηλικία.
 •  Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ατόμων τρίτης ηλικίας σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης.
 •  Θεσμοθέτηση ειδικότητας γηριατρικής.
 • Αξιοποίηση δομών, που, ήδη, λειτουργούν για την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων, για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης χρονίων νοσημάτων της τρίτης ηλικίας. 9.4. Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Γηριατρικής σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, με μακροπρόθεσμο σκοπό την οργάνωση Γηριατρικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 9.5. Αξιοποίηση των, εκτός λειτουργίας, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ως κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ίδρυση και λειτουργία επιπλέον κέντρων αποκατάστασης, σε όλη τη Χώρα, σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. .
 •  Κατάρτιση και Eκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε όλη τη Χώρα, αναφορικά με την πρόληψη και τον χειρισμό νοσημάτων στην τρίτη ηλικία.

3ος στρατιγικός στόχος

Σχεδιασμός στρατηγικών ενδυνάμωσης της ετοιμότητας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αποτελούν απειλές για τη Δημόσια Υγεία. Άξονες:

 • Λήψη μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στην κοινότητα, μέσω της υιοθέτησης, από τον πληθυσμό, ορθών συμπεριφορών σχετικά με την τήρηση μέτρων ασφαλείας, καθώς και της εμπέδωσης της αρχής της ‘’ατομικής ευθυνης’’.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και ειδικά της νεολαίας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, τα οποία σχετίζονται με τις συμπεριφορές, ( τήρηση της υγιεινής των χεριών και των αποστάσεων ασφαλείας, αποφυγή συγχρωτισμού και ορθή χρήση μάσκας, σύμφωνα με τις επιστημονικές οδηγίες και τις νομοθετικές ρυθμίσεις).

Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, μέσω της αποτελεσματικότερης συνεργασίας των συναρμοδίων εμπλεκομένων Φορέων, για τη βελτίωση της παρακολούθησης:

 • Της γεωγραφικής διασποράς της νόσου στη Χώρα,
 • Της διαχρονικής τάσης/ εξέλιξης της συχνότητας εμφάνισης της νόσου, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και στο σύνολο της Χώρας,
 • 2.1.3. της έντασης και του φορτίου νοσηρότητας της πανδημίας (έξαρσης, ζήτηση υπηρεσιών υγείας, νοσηλείες και θάνατοι), 2.1.4. των χαρακτηριστικών του ιού (τυχόν αντιγονικές και γενετικές μεταβολές, ανάπτυξη αντοχής στα αντιϊκα φάρμακα).
 • 2.2 .Αξιολόγηση της πορείας των λαμβανόμενων μέτρων, με σκοπό την τεκμηριωμένη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου, καθώς και την εκτίμηση κίνδυνου σε όλες τις φάσεις της πανδημίας.
 •  Πρόληψη της διασυνοριακής διασποράς της νόσου COVID-19, μέσω της θωράκισης των πυλών εισόδου στη Χώρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών οδηγιών, ως συμμόρφωση στα μέτρα προστασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. –
 •  Αποτελεσματική προετοιμασία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, μέσω ολιστικής προσέγγισης και διοικητικής δέσμευσης, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μέσω του κατάλληλου συντονισμού των εμπλεκομένων Φορέων και Οργανισμών.
 •  Ανάπτυξη και επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πανδημιών, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς και εκπόνηση επιχειρησιακού κεντρικού σχεδίου του Υπουργείου Υγείας με σκοπό την βελτίωση του συντονισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών.
 •  Σχεδιασμός και υλοποίηση ασκήσεων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, για τη βελτίωση της προετοιμασίας και του συντονισμού του Υπουργείου Υγείας με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Φορείς
 • . Δράσεις προετοιμασίας που σχετίζονται με όλες τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, (Κέντρα Π.Φ.Υ, Τοπικές Μονάδες Υγείας, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης Χρονίων Πασχόντων, Ιδιωτικά Ιατρεία).
 •  Διασφάλιση ορθής και επαρκούς λειτουργίας όλων των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας. 4.3.2. Πρόληψη και έλεγχος της μετάδοσης της νόσου στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε όλες τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας. 4.3.3. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και όλων των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Προετοιμασία για την κάλυψη της κορύφωσης της ζήτησης παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα κέντρα Π.Φ.Υ. και στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων και της ανάγκης εισαγωγήςνοσηλείας σε παθολογικές, πνευμονολογικές , καθώς και σε άλλες κλινικές και ΜΕΘ.
 • 4.3.5. Εκπαίδευση του ιατρο-νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας, (ορθή διαχείριση περιστατικών, πρόληψη νοσοκομειακής μετάδοσης, ορθή χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, κ.λ.π.). 4.3.6. Λήψη μέτρων επέκτασης παθολογικών- πνευμονολογικών κλινικών, για την κάλυψη αυξημένης ανάγκης νοσηλείας. .
 •  Λήψη μέτρων για μετακίνηση και πρόσληψη ιατρο-νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες κλινικής εξέτασης και νοσηλείας.
 •  Σχεδιασμός επιπλέον στρατηγικών, στο πλαίσιο της πρόβλεψης της πιθανής υπερκόπωσης του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (αξιοποίηση εθελοντών, συνεργασία με το Ιδιωτικό Τομέα, κ.λ.π. ).
 • Ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19. 4.4.1. Ανασχεδιασμός των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με έμφαση στη λειτουργία Κέντρων Υγείας, επί 24ώρου βάσεως, αποκλειστικά για τη διαχείριση περιστατικών της νόσου COVID-19. 4.4.2. Μετακίνηση προσωπικού από τα Κ.Υ. και από τα ΤΟΜΥ στα Ειδικά Κέντρα για τη νόσο COVID-19, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
 •  Κατ΄ οίκον ή εξ’ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οικογενειακούς ιατρούς της Π.Φ.Υ., τους ιατρούς των Μονάδων Π.Φ.Υ, σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο COVID-19. 4.4.5 Διαμόρφωση οδηγιών για την παροχή Οδοντιατρικής Φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας, τα Νοσοκομεία και τα Ιδιωτικά Οδοντιατρεία, στο πλαίσιο της πανδημίας. 4.4.6 Διασύνδεση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού με το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 4.4.7. Σχεδιασμός παρεμβάσεων αγωγής υγείας στα σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, αναφορικά με τους άξονες της πρόληψης των λοιμώξεων και την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων. 5. Προστασία του πληθυσμού από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.
 •  Οδηγίες λήψης μέτρων ασφαλείας για: τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, τους χώρους εργασίας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταξιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα καταστήματα λιανικού εμπορίου.
 • Μέτρα για την προστασία της υγείας των ευπαθών ομάδων, καθώς και των κοινωνικά αδύναμων ομάδων, όπως άτομα με ψυχικές διαταραχές, με προβλήματα χρήσης ή εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, άστεγοι, πρόσφυγες και μετανάστες, όπου ο έλεγχος της μετάδοσης του ιού είναι ιδιαίτερα περίπλοκος.
 • Οδηγίες λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας της τρίτης ηλικίας (Δομές Φιλοξενίας Ηλικιωμένων), καθώς και ενίσχυση του Προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’, για την υποστήριξη και τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων που ζουν μόνοι τους.
 • Ψυχολογική υποστήριξη, μέσω της οργάνωσης τηλεφωνικής υπηρεσίας 24ωρης λειτουργίας, υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις του ΕΚΠΑ και άλλων Φορέων, για τους ασθενείς που πάσχουν από τη λοίμωξη COVID-19, το γενικό πληθυσμό, τους ψυχικά πάσχοντες, τις οικογένειες, τα παιδιά και τους επαγγελματίες υγείας.
 •  Δημιουργία κινητών Μονάδων για την κατ΄οίκον φροντίδα ψυχικά πασχόντων και δράσεις τηλεψυχιατρικής παρακολούθησης.
 • Αναβαθμισμένη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας, (υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εργασίας, τηλεδιασκέψεων, συλλογής και έγκαιρης αποστολής επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών υγείας, υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του COVID-19)
 • Δημιουργία εφαρμογής καταχώρησης και προβολής διαθέσιμων αναλώσιμων υλικών, για την κάλυψη των αναγκών κάθε Μονάδας Υγείας, διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ για πάσχοντες από τη νόσο COVID-19, αλλά και για λοιπούς ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας.
 • Συλλογή δεδομένων, (διενεργηθέντες έλεγχοι, θετικά δείγματα, κρούσματα, κάλυψη κλινών ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, διασωλινωμένοι, εξιτήρια, θάνατοι κ.α.), από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΔΥ και του ΕΚΑΒ. 6.3.Δημιουργία συστήματος αναφοράς δεδομένων, για την πληροφόρηση του Γρ. Πρωθυπουργού, της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.Υλοποίηση υποσυστήματος Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19, στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.
 •  Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που αφορούν στη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και συναρμόδιους Φορείς. 7. Σχεδιασμός στρατηγικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και διαμόρφωση οδηγιών, για όλες τις ηλικιακές ομάδες πληθυσμού, αναφορικά με τον εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19. . //
 • Σχεδιασμός στρατηγικών για την προμήθεια και τη χορήγηση ασφαλών εμβολίων, κατά του νέου κορωνοϊού SARS- CοV-2, εφόσον και όταν ξεκινήσει η διάθεση τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των αρμοδίων Εθνικών Επιτροπών.

4ος στρατιγικός στόχος

Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μέσω διαφανούς, συμμετοχικής, τεχνολογικά εκσυγχρονισμένης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Άξονες:

 •  Διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με δημόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο. 2. Διαμόρφωση πολιτικών προτεραιοτήτων και εκπόνηση κοστολογημένων σχεδίων δράσης με σαφή χρονοδιαγράμματα .
 •  Σχεδιασμός πολιτικών για την στοματική υγεία. 4. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Εισαγωγή Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας, για την προώθηση της λειτουργικής συνεργασίας των Μονάδων Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Υπηρεσιών της Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας. 4.2.Ενημερωση των πολιτών αναφορικά με δράσεις, στοιχεία, δεδομένα δείκτες κ.τλ., με σκοπό την επίτευξη της εξωστρέφειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 4.3. Περιορισμός των δαπανών του Δημοσίου, με την απλοποίηση γραφειοκρατικών μηχανισμών και υποστήριξη της εξυπηρέτησης των πολιτών με ΤΠΕ.
 •  Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων συλλογής και επεξεργασίας των λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Υπουργείου, Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων.
 • Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πληροφορικής, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
 • Ανοιχτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας για την Υγεία, με τήρηση των μέτρων ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα. 7.Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.
 • Διοίκηση με στόχους – Μέτρηση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών.
 • Εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας.
 • Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με σεβασμό στον πολίτη.
 • Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 9.1.1. Περαιτέρω απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του. 9
 • Γραφείο «χωρίς χαρτί» (Paperless Office) των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του κατά 30%, με στόχο, έως το 2022, να αυξηθεί στο 70%.
 •  Θεσμοθέτηση και έναρξη διαδικασιών για εφαρμογή ψηφιακών αρχείων και μητρώων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, με στόχο την καθολική εφαρμογή έως το 2022.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση μητρώων ασθενών (registries). 9.1.3.2. Χαρτογράφηση (Μητρώα) των εν ενεργεία επαγγελματιών υγείας. 10. Εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησηςδιαπίστευσης, για όλο το δημόσιο τομέα υγείας (υπηρεσίες Υπουργείου και εποπτευόμενων Φορέων) και για όλους τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
 • Εκσυγχρονισμός και διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από επαγγελματίες υγείας του Ιδιωτικού Τομέα, ως συμπληρωματικού του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 11. Εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων Φορέων στη φιλοσοφία και στις καλές πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 11.1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του Τομέα Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. 12. Σταθεροποίηση και αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων διεθνών συνεργασιών.
 • Ανάπτυξη πολιτικών «διπλωματίας στην υγεία» με διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς. 14. Οργάνωση δικτύου διάχυσης των πληροφοριών και γνώσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς συνεργασίες.

5ος στρατιγικός στόχος

 • Βιώσιμη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας από τη γενική φορολογία και το ασφαλιστικό σύστημα και βελτιστοποίηση της ανταποδοτικής ωφέλειας, με σκοπό την εξάλειψη των ιδίων δαπανών των πολιτών και των οικονομικών εμποδίων στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού, τον ουσιαστικό έλεγχο της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας και την συμπληρωματική – επικουρική λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, στην κατεύθυνση της πλήρους κάλυψης των αναγκών υγείας του πληθυσμού .
 •  Εγγυημένη και διαφανής χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας με συνέργεια του κρατικού προϋπολογισμού και της κοινωνικής ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ).
 • Προστασία του πληθυσμού έναντι των οικονομικών συνεπειών της ασθένειας, μειώνοντας τις άμεσες απευθείας πληρωμές, επαναφέροντας σταδιακά τη δημόσια δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, στα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.).
 • Ανάπτυξη συστήματος διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες παρόχους.
 • Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ΕΟΠΥΥ και ανάπτυξης συστήματος απευθείας συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους υγειονομικού υλικού ή υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την καθολική κάλυψη των πολιτών(ασφαλισμένων και ανασφάλιστων).
 • Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης για τη διαμόρφωση και εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που αφορούν στα φάρμακα.

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας και οι άξονες παρέμβασης, αφορούν σε όλες τις Υπηρεσίες και Φορείς Υγείας της Ελλάδας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Φόβους για «έκρηξη» κρουσμάτων Ιανουάριο-Φεβρουάριο εκφράζει ο Ν. Σύψας

Κυριάκος Πιερρακάκης: Έτσι κλείνουμε το ραντεβού για το εμβόλιο [vid]

Μάριος Θεμιστοκλέους: Έχουμε πετύχει εμβολιαστική κάλυψη στο 0,46% του πληθυσμού [vid]

Υπουργείο Υγείας: Αναβαθμίστηκε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. Δεν μετακινήθηκε ο Κικίλιας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Νοσοκομεία – Διοικήσεις: Τα φροντιστήρια των υποψηφίων και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα

Σε φροντιστήρια ‘’τρέχουν’’ κάποιοι υποψήφιοι διοικητές νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών  ώστε  να ανταπεξέλθουν στις γραπτές  εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας .  

Ιατροί σε ρόλο συμβούλων φαρμακευτικών και ιατρικών επιχειρήσεων

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας,  οι γιατροί του ΕΣΥ ,  εκτός από τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο , τους δίνεται και η δυνατότητα να παρέχουν συμβουλές ως εμπειρογνώμονες ή τεχνικοί σύμβουλοι σε φαρμακευτικές  εταιρείες και εταιρείες ιατροτεχνολογικων προϊόντων

Διοικητές ΥΠΕ και νοσοκομείων υπονομεύουν την εξέλιξη του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Η αξιολόγηση για τους διοικητές και υποδιοικητές ΥΠΕ και νοσοκομείων καθυστερεί και κυκλοφορούν πολλά σχόλια για την εξέλιξη τους. Όλα είναι αρνητικά αφού φροντίζουν γι’ αυτό οι νυν διοικητές διαδίδοντας σκόπιμα ότι ο υπουργός τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνει , αν γίνει είναι εξασφαλισμένη η θέση τους κι άλλα τέτοια καλά .

ΙΦΕΤ: Τα σκάνδαλα, το clawback και η προκήρυξη για την πρόσληψη Διευθ. Συμβούλου και Προέδρου

Ο Υπουργός Υγείας, δικαίως  αποφάσισε ν’ ασχοληθεί με το ΙΦΕΤ και την διακίνηση φαρμάκων μέσω αυτού. Τα τελευταία χρόνια το ΙΦΕΤ βρίσκεται στη δίνη σκανδάλων, καταγγελιών και υποθέσεων που έχουν σταλεί στην δικαιοσύνη και τα οποία τον έχουν ζημιώσει.

Εννιά χρόνια και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το Αpplication του ΕΟΦ για την υποβολή ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων

Συνεχίζει να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων μέσα από την Κίτρινη Κάρτα .

ΙΦΕΤ: Έφυγε ο φαρμακαποθηκάριος σύμβουλος και ήρθε ο φαρμακοποιός, με ιδιωτικό φαρμακείο στα Δυτικά Προάστια

Τελικά μερικά πράγματα στην Ελλάδα δεν αλλάζουν, στο ΙΦΕΤ έφυγε ένας φαρμακαποθηκάριος σύμβουλος και πήγε ένας φαρμακοποιός ως σύμβουλος,  ο οποίος διατηρεί και το ιδιωτικό  φαρμακείο στα Δυτικά Προάστια.