Ρεπορτάζ Υγείας

Γιατροί ΕΣΥ σύνταξη: Για 6 ακόμη μήνες μένουν στο ΕΣΥ γιατροί που συνταξιοδοτούνται στις 31/12/2021

Γιατροί ΕΣΥ σύνταξη: Για 6 ακόμη μήνες μένουν στο ΕΣΥ γιατροί που συνταξιοδοτούνται στις 31/12/2021

Γιατροί ΕΣΥ σύνταξη: Mε απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να προστίθενται περισσότερες ειδικότητες πέραν αυτών που ορίζει η παρούσα τροπολογία, καθώς και να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, σύμφωνα με την οποία γιατροί του ΕΣΥ που συνταξιοδοτούνται στο τέλος του έτους, μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού covid-19. Επιπλέον, όπως όπως ορίζει η τροπολογία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να προστίθενται περισσότερες ειδικότητες στο πεδίο εφαρμογής της και να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τροπολογία:

  • Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (ό7ου) έτους της ηλικίας τους, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού covid-ι9 και η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο, ως εξής:

α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας, της πνευμονολογίας φυματιολογίας, της αναισθησιολογίας, της γενικής ιατρικής, της παιδιατρικής, της ακτινολογίας και της ιατρικής βιοπαθολογίας ή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και υπό τον όρο ότι συμμετέχουν σε προγράμματα εψημεριών, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του ψορέα σχετικά με τησυμμετοχή τους στο πρόγραμμα εψημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του ψορέα.

β) Οι ιατροί, ως προς τους οποίους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή της μονάδας, στην οποία υπηρετούν, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η αίτηση συνοδεύεται από εισήγηση του φορέα αναψορικά με τη συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.). Η αίτηση, η εισήγηση του φορέα και η έγκριση του Διοικητή της οικείας ΥΠε. αποστέλλονται με μέριμνα της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε. αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας.

  • Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση Θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (ό7ου) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού covid-19, δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στην υπηρεσία έως την 30ή.6.2022, υπό την προϋπόθεση ότι η Θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο και τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή της μονάδας, στην οποία υπηρετούν. Για την παράταση της παραμονής τους υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία συνοδεύεται από εισήγηση του ψορέα, στον οποίο υπηρετούν, αναφορικά με τη συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε. Η αίτηση, η εισήγηση του ψορέα και η έγκριση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. αποστέλλονται με μέριμνα της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ιατρούς που τελειώνουν τις ειδικότητες πνευμονολογίας-φυματιολογίας και παθολογίας. Ειδικότερα, προβλέπεται:

  • Οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, με αίτηση, την οποία υποβάλλουν έως την 31η.3.2022 και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του ψορέα, στον οποίο υπηρετούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εψόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά από την έγκριση της αίτησής τους. Η απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου χορηγείται και στους ιατρούς που, κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν έως την 31η.3.2022 τον τίτλο ειδικότητας στηνεσωτερική παθολογία ή στην πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, και, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, παραμείνουν στη Θέση που κατείχαν ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, έως τη συμπλήρωση δωδεκάμηνου μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου των τεσσάρων συνεχών εξαμήνων. Σε περίπτωση κάλυψης της κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας από τον επόμενο ιατρό, σι ιατροί των προηγούμενων εδαφίων τοποθετούνται, έως τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου οποιασδήποτε ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από αίτησή τους προς τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε., ανάλογα με τις υψιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19.
  • Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την 31η.3.2022 σε μία από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή οργανική Θέση ειδικευομένων οποιασδήποτε ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις υφιοτάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε συνέχεια της απόψασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε., υπογράψεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανάμεσα στον ιατρό και το οικείο νοσοκομείο. Η διάρκεια της υπηρεσίας που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας είναι δωδεκάμηνη και με την ολοκλήρωσή της, ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται από τις Υ.Πε.
  • Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι ιατροί των παρ. Ι και 2 δύνανται να μετακινούνται, ανάλογα με τις υψιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σε νοσοκομείο της ίδιας Υ.Πε., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης Υ.Πε., με κοινή απόψαση των Δισικητών των οικείων Υ.Πε. Με την προσκόμιση της βεβαίωσης του φορέα ή των φορέων, περί ολοκλήρωσης του δωδεκάμηνου κατ’ εψαρμογή του παρόντος, στους ιατρούς των παρ. Ι και 2 χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής από την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

  • Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή.

 

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζει η τροπολογία, με απόψαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να προστίθενται περισσότερες ειδικότητες στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

ΠΟΕΔΗΝ: Πορεία υγειονομικών στην Αθήνα με στάση εργασίας

Μείωση 80% στα χειρουργεία ζητά με εσωτερικό έγγραφο η Μίνα Γκάγκα, αντιδράσεις από ΕΙΝΑΠ

Έχουν αποσταλεί «φύλλα πορείας» σε 85 ιδιώτες γιατρούς σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Γιατί ορισμένες κοινότητες δεν έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στις προσπάθειες δημόσιας υγείας

«Οι άνθρωποι εμπιστεύονται κυριολεκτικά στους γιατρούς την υγεία και τη ζωή τους», είπε ο Σαλέρνο. "Χωρίς εμπιστοσύνη, οι ασθενείς έχουν ελάχιστο λόγο να ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών τους. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί αυτό είναι ανησυχητικό."

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στις δοκιμές COVID-19

Ωστόσο, η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι η επίγνωση του πού μπορούν να αγοράσουν τεστ πλευρικής ροής παραμένει εμπόδιο (όπως η δυνατότητα αγοράς κιτ δοκιμών από μεγάλα σούπερ μάρκετ).

Προσωπικός  Γιατρός : Είναι ανάγκη να δοθεί παράταση στη διαδικασία εγγραφής γιατρών

‘’Είναι ανάγκη να οριστεί επακριβώς το ποιες θα είναι οι σχέσεις του προσωπικού γιατρού με τους εγγεγραμμένους σε αυτόν ασφαλισμένους και να δοθεί παράταση στη διαδικασία εγγραφής .’’ λέει ο τονίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής Μάριος Πυρπασόπουλος.

Nέα Βρετανική Επιστημονική Έρευνα προειδοποιεί τις γυναίκες για τους κινδύνους της φυτοφαγικής διατροφής

Η νέα μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να κατανοηθεί καλύτερα ο δυνητικός κίνδυνος από τις φυτοφαγικές δίαιτες σε βάθος χρόνου και τι μπορεί να γίνει για να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι».

Σεξουαλική δυσλειτουργία, απώλεια μαλλιών που συνδέονται με Μακρά COVID

Ο Haroon, αναπληρωτής κλινικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, λέει ότι ένας λόγος που φάνηκε ότι οι νεότεροι άνθρωποι είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα μακράς διάρκειας COVID μπορεί να είναι ότι οι ηλικιωμένοι με COVID ήταν πιο πιθανό να νοσηλευτούν και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα μόλυνσης από ευλογιά των πιθήκων από άνθρωπο σε κατοικίδιο

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να εξαπλωθεί μέσω στενής, προσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επαφής με εξάνθημα, ψώρα ή σωματικά υγρά από άτομο με τον ιό ή επαφή με υφάσματα ή αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από κάποιον που έχει τον ιό.