Greek English French German Italian
Pin It

Επιστολή με προτάσεις που αφορούν την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας κ. Ξάνθο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.


Με διάθεση να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και να προασπιστεί το κύρος των ιατρών, το ΔΣ του ΙΣΑ κατέθεσε την επιστολή με τις προτάσεις περιμένοντας ανταπόκριση από τον Υπουργό για εκτενέστερη συζήτηση επί του θέματος.


Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου και έχουν ως στόχο την αύξηση των αρμοδιοτήτων των ιατρών στην παροχή υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.


Αναλυτικά η επιστολή:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Π.Φ.Υ.
ΑΡΘΡΟ….
1. Στις διατάξεις του πδ 84/2001, όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα:
α. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός ή οδοντίατρος αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του πδ 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Η παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου κάθε φορέα ή τμήματος φορέα ΠΦΥ είναι υποχρεωτική καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας του, εκτός αν παρίσταται ο ορισθείς αντικαταστάτης αυτού.
γ. Κάθε ιατρός μπορεί να οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο φορείς πφυ συμπεριλαμβανομένου και του ατομικού του ιατρείου, οδοντιατρείου ή εργαστηρίου.
δ. Ο ορισμός επιστημονικά αντικαταστάτη, πλην της περιπτώσεως της παραίτησης είναι υποχρεωτικός μόνο για τη λειτουργία του φορέα εν απουσία του επιστημονικά υπευθύνου. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ή οδοντίατρους της αυτής ή άλλης ειδικότητας, στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών.
ε. Οι φορείς ΠΦΥ πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό και φωτισμό σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού. στ. Οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να προβαίνουν πέραν του αρχικού ελέγχου για την αδειοδότηση του φορέα και σε δειγματοληπτικό έκτακτο έλεγχο του 10% των φορέων που εδρεύουν στην Περιφέρειά τους κατ΄ έτος. Σε κάθε όμως περίπτωση όλοι οι φορείς θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον μία φορά κάθε πενταετία.
2. Τα παραπάνω που συνιστούν κανόνες άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος αφορούν αδιακρίτως όλους του φορείς ΠΦΥ ανεξάρτητα από αν πρόκειται για ατομικό, κοινό ή συστεγαζόμενο ιατρείο, οδοντιατρείο ή εργαστήριο ή για τμήματα πολύϊατρείου ή πολυοδοντιατρείου.
Όλοι οι ιατροί και οδοντίατροι, αλλά και οι φορείς πφυ που λειτουργούν σήμερα υπό οποιαδήποτε μορφή οφείλουν να προσαρμοστούν στους παραπάνω κανόνες εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα διάταξη συμπληρώνονται οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κρίθηκε απαραίτητο είτε προκειμένου να διασαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα είτε να τροποποιηθούν οι διατάξεις εκεί που είτε η εμπειρία είτε η εξέλιξη της επιστήμης ή άλλα δεδομένα το απαιτούν.
Ετσι καταρχάς ορίζεται σαφώς, το αυτονόητο, ότι για τη λειτουργία ενός φορέα ή και κάθε τμήματος ενός φορέα ΠΦΥ είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ή του τυχόν ορισθέντος αντικαταστάτη του. Ορίζεται σαφώς ότι αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ιατρού ή του φορέα (πχ πολυϊατρείου) ο ορισμός επιστημονικά αντικαταστάτη προς άρση σχετικών αμφισβητήσεων.
Ορίζεται σαφώς ότι κάθε ιατρός δύναται να έχει έως δύο επιστημονικές υπευθυνότητες στην περιφέρεια του αυτού ή άλλου ΙΣ. Δεν πρόκειται για περιορισμό στην επαγγελματική ελευθερία του ιατρού, αλλά για διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας κάθε φορέα δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του επιστημονικά υπευθύνου με γνώμονα την ορθή άσκηση της ιατρικής και την προστασία της υγείας των πολιτών.
Από την άλλη πλευρά σε μία περίοδο όπως η σημερινή που κυρίως οι νέοι επιστήμονες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο επαγγελματικό τους ξεκίνημα ορίζεται ότι κοινό ιατρείο μπορούν να διατηρούν και ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων εφόσον για τη λειτουργία του φορέα δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.
Με δεδομένο ότι κάθε ιατρός μπορεί να αναπτύξει το δικό του ιατρείο ή εργαστήριο διασαφηνίζεται ότι ιδία μετά την απελευθέρωση για την ταυτότητα του λόγου αίρεται και η 2ετία στην άσκηση της ιατρικής ειδικότητας ως προϋπόθεση για τον ορισμό ιατρού ως επιστημονικά υπευθύνου τμήματος ιατρικής εταιρείας.
Για τους φορείς ΠΦΥ ορίζεται και διασαφηνίζεται ότι αρκεί επαρκής αερισμός και φωτισμός εφόσον τούτο πιστοποιείται αρμοδίως από μηχανικό, όπως και στα αντίστοιχα εξεταστήρια, ιατρεία και εργαστήρια δημοσίων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.
Τέλος ορίζεται σαφώς ότι οι ΙΣ υποχρεούνται σε τακτικούς και έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, οι οποίοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον σε ποσοστό 10% επί των αδειοδοτηθέντων φορέων κατ΄ έτος.

Pin It

Cook name