Pin It
Της Νικολέτας Ντάμπου 

Μάθετε από το παρασκήνιο του www.healthweb.gr ότι μόνο με τέσσερις γραμματείς αντί δέκα θα λειτουργήσει η επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, που συγκροτήθηκε πρόσφατα , αλλά και την παγκόσμια πρωτοτυπία αυτής … να αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από γιατρούς!!!!

Διαβάστε επίσης : Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί HTA στην Ελλάδα

Δεν υπήρξε λοιπόν κανένα ενδιαφέρον, όπως διαπιστώνεται, για την στελέχωση της Γραμματείας της επιτροπής ΗΤΑ οπότε … τέσσερις γραμματείς έκαναν αίτηση ,τέσσερις πήραν και ας είναι ότι νάναι….

Αναλυτικότερα , με την απόφαση « Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Αν- θρώπινης Χρήσης» Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: οικ. 48052 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου υγείας κ. Γιαννόπουλου, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη της Γραμματείας που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, αλλά και όπως φαίνεται και την επιτροπή Διαπραγμάτευσης !

Και ενώ ο νόμος αναφέρει για τη Γραμματεία ότι αποτελείται από δέκα Γραμματείς, οι οποίοι  είναι πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε κάποιους από τους τομείς παρ. 1, του άρθρου 248 του νόμου 4512/18, παρατηρούμε έκπληκτοι να ορίζονται μόνο τέσσερα πρόσωπα και μάλιστα χωρίς να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος ,αν κρίνει κανείς από την πρότερη εργασιακή τους θητεία . Η μία εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες του www.healthweb.gr , τελικά δεν απεδέχθη το διορισμό και η άλλη έχει πολύμηνη υπηρεσιακή άδεια αποχής από τα καθήκοντά της ,δηλαδή μένουν δύο (2);

Πέραν αυτού όμως ,με τέσσερα μέλη είναι δυνατόν να λειτουργήσει η επιτροπή αξιολόγησης ,αλλά και διαπραγμάτευσης !!! ΑΔΥΝΑΤΟΝ! Δεν υπήρξε λοιπόν κανένα ενδιαφέρον, όπως διαπιστώνεται, για δήλωση συμμετοχής. Τέσσερις γραμματείς έκαναν αίτηση ... και αυτούς πήραν και ας είναι ότι νάναι….

Όσον αφορά στα μέλη της επιτροπής Αξιολόγησης ,πλην του καθηγητού κ.Κούβελα που είναι γνωστή η επιστημονική του αρτιότητα για το θέμα της αξιολόγησης ,οι υπόλοιποι τι βιογραφικά έχουν; Δεν θα πρέπει αυτά να ανακοινωθούν για λόγους διαφάνειας της επιλογής τους και να γίνει γνωστό αν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια του νόμου ,ή ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι μόνοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και αναγκαστικά επελέγησαν. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανένα μέλος της επιτροπής ,αλλά η ιδιότητα του γιατρού και μόνο δεν σε κάνει επαρκή για την Επιτροπή ,όταν βέβαια μπορέσει αυτή να βρει το δρόμο της και να λειτουργήσει…

Να επισημάνουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία που υπάρχει στην εν λόγω επιτροπή , σε σχέση με την ιδιότητα των μελών της , ότι είναι το μόνο HTA στον κόσμο που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από γιατρούς!!!!

Κοντός ψαλμός αλληλούια…

Η απόφαση:

N4512/2018
Aρθρο 248
Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής (αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας)
1.Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Ανάμεσά τους ευρίσκονται πρόσωπα με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) φαρμακοοικονομία, και στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων. Κατά τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία μεταξύ των ειδικοτήτων που προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α), β), γ) και αφετέρου στις περιπτώσεις δ), ε) και στ). Στις συνεδριάσεις της Επιτροπήςδύναται να συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EuropeanMedicinesAgency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων ζήτημα τεχνικής υποστήριξης
2.Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζεται γραμματειακά από δέκα (10) Γραμματείς, οι οποίοι είναι πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε κάποιους από τους τομείς της παρ. 1, εργάζονται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτήν και είτε τοποθετούνται για τον σκοπό αυτό από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, είτε προσλαμβάνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Υγείας,με διαδικασία που υπάγεται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),είτε αποσπώνται για τον σκοπό αυτό από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο υπάγεται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης για την τοποθέτηση, πρόσληψη ή απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ.Γιαννόπουλου
« Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Αν-
θρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης).»
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: οικ. 48052,αναφέρεται:

….αποφασίζουμε
Συγκροτούμε στο Υπουργείο Υγείας την Επιτροπή
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης
Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης) του άρθρου 247 του
ν. 4512/2018 με έδρα στον Ε.Ο.Φ. και σε συνέχεια των ως
άνω σχετ. (8), (9), (10), (11), (12), (13) & (14) ορίζουμε ως
μέλη αυτής τους κάτωθι:
1. ΚΟΥΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αλεξίου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 186141),
καθηγητή Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας
στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής,
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.
2. ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 543701),
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια που υπηρετεί στην Α΄ Προ-
παιδευτική Παθολογική Κλινική του Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) - Γ.Ν.Α « ΛΑΪΚΟ»,
ως Αντιπρόεδρο.
3. ΑΛΕΞΙΟΥ- ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
ΑΗ 918875), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. AB 859030),
Ιατρό, Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης στο Εργαστήριο
Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Σ 756090),
Ιδιώτη Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας.
6. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κοσμά (Α.Δ.Τ. ΑΚ
017970), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής
κησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
7. ΠΑΝΑ ΖΩΗ-ΔΩΡΟΟΕΑ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.
ΑΕ 382951), Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής, Κλινικό
Αξιολογητή στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιό-
τητας και Τεχνολογίας (ΕΚΑΠΤΥ).
8. ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αναστασίου (Α.Δ.Τ.
ΑΚ 943626), Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας
και Κλινικής Φαρμακολογίας στο Εργαστήριο Κλινικής
Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Ψυχίατρος.
9. ΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Χ 001074),
Ιδιώτη - Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
10. ΦΛΩΡΔΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του Στεφάνου (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 711425), Ομότιμο Καθηγητή Φαρμακολογίας του
Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Πατρών.
11. ΧΑΪΔΙΤΣ ΑΝΝΑ - ΜΠΕΤΤΙΝΑ του Μάρκου (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 148492), Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής-Ιατρικής
Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι:

α) ΓΚΟΓΚΟ-ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.
Ρ 025288), του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, μόνιμη υπάλ-
ληλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),
β) ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
AB 827613), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού,
υπάλληλος του ΚΥ Ιθάκης γ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του
Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 123719), του κλάδου ΠΕ Φαρμακο-
ποιών, μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Αντικαρκινικού-
Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
και δ) ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
ΑΙ 697646), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, μόνιμη υπάλλη-
λος του Υπουργείου Υγείας, που υπηρετεί σε θέση Προ-
ϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής και Συντονισμού
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας
Pin It