Merck  6     2014
Pin It

Η Merck, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη διάθεση καινοτόμων, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας προϊόντων στο φαρμακευτικό και χημικό κλάδο και στον τομέα των βιοεπιστημών, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατατάσσεται πλέον στην έκτη θέση του Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα που δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα (Access to Medicine Foundation).


Η Merck ανέβηκε δύο θέσεις σε σύγκριση με την κατάταξη του 2012. Η συγκεκριμένη πρόοδος τονίζει τη δέσμευση της εταιρείας να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια πρόσβασης των πληθυσμών και των κοινοτήτων που υπο-εξυπηρετούνται στις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης επιχειρηματικής προσέγγισης. Κάθε δύο χρόνια, ο Δείκτης Πρόσβασης στα Φάρμακα αξιολογεί τις κορυφαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις ως προς τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες.


«Η Merck έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική της για την Πρόσβαση στην Υγεία και από το 2012 προωθεί νέες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός επιχειρηματικού μοντέλου στην Ινδία και μίας καινοτόμου πρωτοβουλίας για την αύξηση των τοπικών δυνατοτήτων παραγωγής», ανέφερε το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα ως λόγους για τους οποίους η Merck αναβαθμίστηκε στη νέα κατάταξη.
Σελίδα 1 από 4


«Οι προσπάθειές μας έχουν αναγνωριστεί σημαντικά από το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που κατατασσόμαστε μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών, μόλις τρία χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας μας για την Πρόσβαση στην Υγεία», δήλωσε ο Stefan Oschmann, Chief Executive Officer του Φαρμακευτικού κλάδου και Vice Chairman Elect του Διοικητικού Συμβουλίου της Merck. «Το γεγονός ότι έχουμε και πάλι βελτιώσει την κατάταξή μας αποδεικνύει ότι η πρόσβαση στην υγεία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε περισσότερο τους ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας, και να συμβάλουμε ενδεχομένως περαιτέρω στην ελάφρυνση από τα διάφορα εμπόδια στην πρόσβαση εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».


Η στρατηγική της Merck για την αντιμετώπιση της σύνθετης πρόκλησης στην πρόσβαση υπο-εξυπηρετούμενων πληθυσμών και ασθενείς, σε χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες, επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας, που είναι γνωστά ως τα 4 «Α»: Availability (Διαθεσιμότητα), Affordability (Οικονομική Δυνατότητα), Awareness (Ευαισθητοποίηση) και Accessibility (Προσβασιμότητα). Η διαθεσιμότητα περιλαμβάνει τη βελτίωση των λύσεων για την υγεία για την αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων αναγκών προσαρμοσμένων στα τοπικά περιβάλλοντα και η οικονομική δυνατότητα συνεπάγεται την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνδέεται με την αδυναμία πληρωμής. Η ευαισθητοποίηση επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ανθρώπων με τα κατάλληλα εργαλεία και τη γνώση ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις, είτε μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είτε με δείκτες αξιολόγησης και συγκέντρωση στοιχείων. Η προσβασιμότητα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη τοπικών λύσεων για την υγεία.


Σε σύγκριση με το 2012, η Merck έχει τώρα αναγνωριστεί από το Ίδρυμα για την Πρόσβαση σε Φάρμακα ιδίως για βέλτιστες πρακτικές, όπως:
• Στρατηγική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ισχυρή έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για τοπικές και ανεκπλήρωτες ανάγκες και καινοτόμες πρωτοβουλίες παραγωγής και διανομής, συμπεριλαμβανομένης της προόδου ενσωμάτωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας
• Πολυδιάστατη προσέγγιση για την καταπολέμηση της σχιστοσωμίασης, μίας τροπικής παρασιτικής νόσου: ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάς που έχει ως στόχο να βοηθήσει στην εξάλειψη της νόσου καθώς και στην ανάπτυξη ενός νέου διαγνωστικού εργαλείου και ενός παιδιατρικού σκευάσματος
• Διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και δέσμευση να μην καταθέσει ή επιβάλλει διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο ευρύτερο φάσμα των αναπτυσσόμενων χωρών, πολιτικές πρόσβασης για μελλοντικά προϊόντα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ανοικτές πρωτοβουλίες καινοτομίας


Η Merck ξεκίνησε την πρωτοβουλία της για την Πρόσβαση στην Υγεία το Φεβρουάριο του 2011 και έχει εντοπίσει κενά πρόσβασης και ευκαιρίες για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των υπο-εξυπηρετούμενων ασθενών. Η μονάδα διασφαλίζει ότι η πρόσβαση προσδίδει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία στο σύνολό της και γίνεται αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η Merck δραστηριοποιείται με έναν υπεύθυνο,
βιώσιμο τρόπο.


Η Merck ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα Su-Swastha, ένα επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης σε προσιτή τιμή στην αγροτική Ινδία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Merck Capacity Advancement Program (CAP) για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το διαβήτη στην Αφρική και στην Ινδία, με την εκπαίδευση του ευρύ κοινού και την υποστήριξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και διαχείρισης του διαβήτη αποτελεσματικά. Εν ολίγοις, η Merck αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα στην προώθηση λύσεων για την υγεία των φτωχών ανθρώπων και αντιλαμβάνεται ότι οι στόχοι του Δείκτη Πρόσβασης για τα Φάρμακα δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ο συνεταιρισμός, η συνεργασία και ο συνεχής διάλογος με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών αποτελεί το «κλειδί» για τη διασφάλιση ότι η επίτευξη βιώσιμων λύσεων πρόσβασης εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων.


Pin It