Ρεπορτάζ Υγείας

Σύνδεση μονάδων ΠΕΔΥ – Νοσοκομείων Δ.Υ.Πε

Σύνδεση μονάδων ΠΕΔΥ – Νοσοκομείων Δ.Υ.Πε

 

Την επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική σύνδεση των μονάδων ΠΕΔΥ με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς, αποφάσισε το υπουργείο Υγείας.

Κατά την απόφαση του υπουργού υγείας κ. Μάκη Βορίδη, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν περιστατικά, που χρήζουν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κλινικές και από ειδικότητες, που δεν υφίστανται στα Νοσοκομεία Αναφοράς, οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διασυνδέονται με οποιοδήποτε νοσοκομείο, της οικείας ΥΠ Ε, διαθέτει τις αντίστοιχες κλινικές και ειδικότητες, το οποίο, ad hoc, θεωρείται Νοσοκομείο Αναφοράς.

Στο πλαίσιο του συντονισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης της επιστημονικής, νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης, ο Διοικητής της ΥΠΕ, συγκροτεί Ομάδα Κοινών Δράσεων (εφεξής: Ομάδα) αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρμόδιων κατά περίπτωση θεσμικών οργάνων. Συγκεκριμένα: τα πέντε (5) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας ΥΠΕ, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αναφοράς, ένα μέλος του αρμόδιου κατά περίπτωση θεσμικού οργάνου του Νοσοκομείου Αναφοράς.

Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου ΠΦΥ, συντονίζει τη δράση της Ομάδας και έχει την ευθύνη για την προώθηση της υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι Συντονιστές Επιστημονικής Λειτουργίας των ΚΥ (εφεξής Συντονιστής) και οι Υπεύθυνοι Μονάδων Υγείας (εφεξής Υπεύθυνος) ενημερώνουν άμεσα την Ομάδα για κάθε σχετικό θέμα, πρόταση ή πρόβλημα που αφορά στη διασύνδεση. Σε περίπτωση που στην Ομάδα τίθενται ή συζητούνται ειδικά θέματα διασύνδεσης που αφορούν συγκεκριμένη δομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στις συζητήσεις της Ομάδας συμμετέχει απαραίτητα και ο Συντονιστής ή Υπεύθυνος ανάλογα με το αν πρόκειται για ΚΥ ή ΜΥ.

Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ομάδας, εισηγείται στον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, ο οποίος, στη συνέχεια, έχει την ευθύνη και αποφασίζει για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Όλες οι προτάσεις των Συντονιστών και Υπευθύνων, οι αντίστοιχες γνώμες της Ομάδας και Αποφάσεις του Διοικητή της ΥΠΕ, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα του ιστοτόπου κάθε ΥΠΕ, προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα το σύνολο του προσωπικού της ΥΠΕ.

Σκοπός της επιστημονικής, νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του πολίτη, ο προσανατολισμός και η βελτίωση της προσβασιμότητας του στο σύστημα υγείας και η ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση ως προς την πορεία της υγείας του, ειδικότερα σε τρεις βασικούς άξονες υπηρεσιών υγείας α)των περιπτώσεων άμεσης (επείγουσας) αντιμετώπισης, β) της διαχείρισης χρονιών νοσημάτων και γ) της βελτίωσης και προαγωγής της υγείας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της επιστημονικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης, οι Συντονιστές και οι Υπεύθυνοι, εισηγούνται στον υποδιοικητή της οικείας ΥΠΕ, την υλοποίηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, προσανατολισμένων στις εξελίξεις της επιστήμης στο πεδίο της ΠΦΥ, με δυνατότητα συμμετοχής κάθε κατηγορίας προσωπικού και αξιοποίησης των υποδομών των Νοσοκομείων της οικείας ΥΠΕ. Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ομάδας, εισηγείται στον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, ο οποίος, στη συνέχεια, έχει την ευθύνη και αποφασίζει για την υλοποίηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στόχος των δράσεων θα είναι ο κοινός προγραμματισμός και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, (όπως ενδεικτικά, κατάρτισης του διοικητικού προσωπικού και των επαγγελματιών ΠΦΥ του ΠΕΔΥ, ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης χρονιών ασθενειών, μέσα από ένα σύστημα παραπομπών σε κλινικές ή ιατρούς ειδικοτήτων των Νοσοκομείων Αναφοράς με την εφαρμογή σχετικών κλινικών πρωτοκόλλων, σύνταξης προτάσεων και υλοποίηση σχετικών συγχρηματοδοτούμενων έργων, ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων ή μελετών κλπ), σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης, ώστε οι μονάδες ΠΦΥ να είναι σε θέση να εργαστούν αποτελεσματικότερα, ποιοτικότερα και αποδοτικότερα σε επίπεδο κοινότητας για την υλοποίηση των σκοπών του ΠΕΔΥ.

Στο πλαίσιο της νοσηλευτικής διασύνδεσης, καθιερώνεται η διαδικασία της παραπομπής από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ προς τα Νοσοκομεία Αναφοράς, στις παρακάτω περιπτώσεις:

ο    Ανάγκης εξειδικευμένης φροντίδας από ιατρούς ειδικοτήτων και άλλους επαγγελματίες ΠΦΥ ή επείγουσας αντιμετώπισης και νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αναφοράς.

ο    Ανάγκης     πραγματοποίησης     περαιτέρω     διαγνωστικού     ελέγχου,     (ενδεικτικά: εργαστηριακός ή απεικονιστικός έλεγχος), όταν τμήμα ή σύνολο αυτού δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε κάποια μονάδα του ΠΕΔΥ.

ο    Ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης της υγείας.

ο    Ανάγκης κάλυψης περιστατικών πέραν του ωραρίου λειτουργίας των μονάδων του ΠΕΔΥ.

Η παραπομπή θα γίνεται:

ο    Στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Αναφοράς, εφόσον εφημερεύει, για την αντιμετώπιση του επείγοντος/έκτακτου περιστατικού

ο    Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Αναφοράς για τον προγραμματισμό νοσηλείας, επέμβασης ή διαχείρισης χρονιών νοσημάτων σε κλινικές ή από ιατρούς ειδικοτήτων.

Η παραπομπή από τις μονάδες του ΠΕΔΥ προς τα Νοσοκομεία, εκτελείται μέσω του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραδίδεται στον ασθενή. Το έντυπο παραπομπής ασθενή παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη/ασθενή, από τη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ο οποίος το παραδίδει στο γραφείο κίνησης ή στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Αναφοράς.

Το έντυπο παραπομπής περιέχει τα εξής:

επώνυμο, πατρώνυμο και όνομα ασθενούς

την ηλικία του

τον ασφαλιστικό του φορέα

τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

την ημερομηνία

αιτία  παραπομπής-παρούσα  κατάσταση   υγείας,   [τίθεται  η   κύρια  διάγνωση   (πχ. έμφραγμα μυοκαρδίου)] για την οποία γίνεται η παραπομπή και όπου αυτή δεν είναι δυνατή αναγράφεται σύμπτωμα/πρόβλημα/κατάσταση υγείας (πχ: προκάρδιο άλγος). Αιτιολογία παραπομπής μπορεί, επίσης, να αποτελεί και η έλλειψη απαραίτητων διαγνωστικών, θεραπευτικών ή άλλων υποστηρικτικών μέσων.

σύντομο ατομικό ιστορικό-κυριότερα παρόντα νοσήματα και τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή (αναγράφεται η τυχόν φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει ο ασθενής- όνομα φαρμακευτικής ουσίας/δοσολογικό σχήμα) κύρια ευρήματα ιστορικού και κλινικής εξέτασης, στην  περίπτωση   που   έχει  προηγηθεί  εργαστηριακός  έλεγχος,   αναφέρονται  και σχετικές    πληροφορίες,    όπως    ενδεικτικά,    η    ώρα    δειγματοληψίας, τα αίτια δειγματοληψίας και πιθανά ευρήματα, στοιχεία ιατρού.

Το γραφείο κίνησης ή η γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Αναφοράς, καταγράφουν τα έντυπα παραπομπής ασϋενών σε ειδικό βιβλίο που τηρείται σε αυτές και έχουν την ευθύνη αποστολής στη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του απαντητικού ενημερωτικού σημειώματος. Το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός, οι ανωτέρω υπηρεσίες αποστέλλουν τα δεδομένα, που αφορούν στα έντυπα παραπομπής ασθενών στην οικεία ΔΥΠΕ, με κοινοποίηση στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ απ’ όπου προήλθαν, με στόχο την ανατροφοδότηση των υπηρεσιών με δεδομένα νοσηλευτικής κίνησης και χρήσης υπηρεσιών υγείας.

Ο Υποδιοικητής, μετά τη συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων, ενημερώνει την Ομάδα με στόχο:

•        την παρακολούθηση των παραπομπών, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών στο  επίπεδο  της  αποτελεσματικότητας   και  αποδοτικότητας  των   υπηρεσιών,   με έμφαση στην ικανοποίηση των πολιτών που παραπέμπονται,

•        τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας,

•        την παρακολούθηση  και διαχείριση των λιστών αναμονής των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ όσο και των Νοσοκομείων Αναφοράς.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

19/06: Ο χάρτης της διασποράς των κρουσμάτων του κορωνοϊού

Κορωνοϊός 19/06 – 394 νέα κρούσματα – 20 νεκροί – 301 διασωληνωμένοι

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι παιδότοποι, τα λούνα παρκ και οι υπηρεσίες ευεξίας

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι παιδότοποι, τα λούνα παρκ και οι υπηρεσίες ευεξίας, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων και της επανεκκίνησης δραστηριοτήτων.

Πού θα γίνονται rapid test αύριο 19/06

ΕΟΔΥ Rapid Test: Αύριο, Σάββατο 19 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των επιζώντων covid-19 ανέφεραν νέες ιατρικές παθήσεις μετά από 30 ημέρες μόλυνσης.

Τα ευρήματα σε αυτήν την έκθεση είναι σημαντικά για όλα τα άτομα που έχουν COVID σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και για παρόχους, πληρωτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, η FAIR Health ελπίζει ότι αυτά τα ευρήματα θα αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα", έγραψε ο συντάκτης.