Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΜΕΑ

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Επιστολή στην ΕΣΑμεΑ με προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του υπ. Υγείας

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Επιστολή στην ΕΣΑμεΑ με προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του υπ. Υγείας

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» έστειλε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Επιστολή με θέμα: «Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» απέστειλε στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΕΣΑμεΑ) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατέθεσε με την επιστολή της τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

1. Άρθρο 21, παρ. 2

Η συγκεκριμένη παράγραφος ουσιαστικά αποκλείει τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες από την εκπροσώπησή τους μέσω των ορισμένων από την ΕΣΑμεΑ τακτικών μελών στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Αυτό θα είναι καταστροφικό, μια και πλέον οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, δε θα έχουν κανέναν λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και αφορούν την υγεία και τη ζωή τους. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της και την αγανάκτησή της σε αυτήν την πρόθεση του υπουργείου Υγείας για τον αποκλεισμό της αντιπροσώπευσης των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες μέσω του τριτοβάθμιου κοινωνικο-συνδικαλιστικού οργάνου, της ΕΣΑμεΑ, η οποία είναι αναγνωρισμένος εταίρος της Πολιτείας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει η παράγραφος 2 του άρθρου 21 να διαμορφωθεί όπως παρακάτω (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«2. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011, περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) οκτώ (8) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, αποτελείται από:

[…]

β) Έξι (6) Εφτά (7) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων πέντε (5) με επιστημονική και εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού και ένας (1) εκπρόσωπος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ. Με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να ανατίθενται σε ένα (1) ή περισσότερα από τα μέλη του η παρακολούθηση και η εποπτεία επιμέρους θεμάτων του Οργανισμού».

2. Άρθρο 25

  • Τροποποίηση άρθρου 5 του νόμου 4238/2014 (Α΄ 38), παρ. 2, περ. α

Στην τροποποίηση του άρθρου 5 καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, έχει την ευθύνη της «διαχείριση(ς) των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα». Ως πάσχοντες μίας σοβαρής και πλέον διαδεδομένης χρόνιας πάθησης, του Σακχαρώδη Διαβήτη, αναρωτιόμαστε πώς θα μπορεί ένας ιατρός χωρίς να είναι εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη να διαχειρίζεται τα πλέον συχνά χρόνια νοσήματα, μεταξύ αυτών και τον Διαβήτη.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ υπενθυμίζει ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μία πολυπαραγοντική πάθηση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία και έχει αρκετές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπισή της. Παράλληλα, ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι υπεύθυνος για εμφάνιση επιπλοκών σε πολλά όργανα του σώματος και χρειάζεται εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων για την υποστήριξη του πάσχοντα και την αντιμετώπιση της χρόνιας πάθησής του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει την εξαίρεση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πάθησης από τον Προσωπικό Γιατρό, εκτός αν ο Προσωπικός Γιατρός είναι εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«α) Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, καθώς και τον συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς. Στην περίπτωση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη η διαχείριση της χρόνιας πάθησής τους μπορεί να γίνει μέσω του Προσωπικού Γιατρού μόνο εφόσον ο ίδιος είναι εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πάσχοντες απευθύνονται στα εξειδικευμένα Διαβητολογικά Κέντρα και Ιατρεία των κατά τόπους Νοσοκομείων».

  • Τροποποίηση άρθρου 5 του νόμου 4238/2014 (Α΄ 38), παρ. 5

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, αναφέρονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και ιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό».

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν ανάγκη ενός εξειδικευμένου ιατρού στον Διαβήτη.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει η παρ. 5 του άρθρου 5 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και μόνο ιατροί εξειδικευμένοι στην χρόνια πάθηση από την οποία πάσχει ο πολίτης ή ιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι εξειδικευμένοι στη χρόνια πάθηση από την οποία πάσχει ένα παιδί σε ό,τι αφορά για τον παιδιατρικό πληθυσμό».

3. Άρθρο 26, παρ. 2

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.».

Αποτέλεσμα της παραπάνω διάταξης θα είναι ο συνωστισμός των πασχόντων σε λίγες δημόσιες δομές με συνέπεια να μην εξυπηρετούνται ποτέ ή να καθυστερούν σημαντικά να εξυπηρετηθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Ειδικά στις παρούσες συνθήκες της πανδημίας, η διάταξη αυτή είναι απαγορευτική και επικίνδυνη τόσο για την υγεία των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, όσο και για τη Δημόσια Υγεία.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί ότι οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας θα πρέπει να λάβουν την απαραίτητη στήριξη από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πάθησής τους και θα πρέπει να μπορούν να εγγράφονται είτε σε προσωπικό ιατρό δημόσιας δομής είτε σε ιδιώτη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 να διαμορφωθεί όπως παρακάτω (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται, κατ’ επιλογήν τους, τόσο σε προσωπικό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ. όσο και σε προσωπικό ιατρό ιδιώτη συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

4. Άρθρο 26, παρ. 4

Στην παρ. 4 του άρθρου 26 αναφέρονται τα εξής: «4. Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο προσωπικός ιατρός διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και της τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.».

Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν την ανάγκη να επισκέπτονται τον ιατρό τους τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο ή σε ακόμη πιο τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον υπάρχουν επιπλοκές ή συννοσηρότητες ή στον πρώτο καιρό της διάγνωσής τους. Η παραπάνω διατύπωση δύναται να δημιουργήσει προβλήματα. Επιπλέον, δε λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση και δε διευκρινίζεται τι θα γίνει στην περίπτωση που κάποιος πάσχοντας αλλάξει, για τον οποιονδήποτε λόγο (μετακίνηση σε άλλο τόπο κατοικίας, συνταξιοδότηση ιατρού κλπ), θεράποντα ιατρό. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατανοεί λοιπόν πως το σφράγισμα των Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων της χώρας πλέον είναι δεδομένο. Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη θα πεθαίνουν πλέον, όχι στα υποστελεχωμένα από επαγγελματίες Υγείας και υλικά, Διαβητολογικά Κέντρα και Ιατρεία, αλλά στα χέρια του εκάστοτε «προσωπικού ιατρού» ανεξαρτήτου ειδικότητας, ο οποίος, όπως ήδη συμβαίνει, θα «ξεχνά» να παραπέμψει τους ασθενείς του «στους εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς» αφού για άλλη μια φορά «θα διατηρεί την υποχρέωση», δε θα είναι υποχρεωμένος, άρα έλεγχος δε θα γίνεται από πουθενά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί ότι η παρ. 4 του άρθρου 26 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«4. Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται ανάλογα με την πάθηση, σε κατάλληλο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο ραντεβού άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε εξειδικευμένα κέντρα χρονίων παθήσεων εντός δημοσίων μονάδων υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να είναι ιδιώτες με κατάλληλη ειδίκευση ή εξειδίκευση πιστοποιημένη από το ΚΕ.Σ.Υ. Ο προσωπικός ιατρός είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και την τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε υποχρεωτική διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.».

5. Άρθρο 34

Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως διευκρινίστηκε και ανωτέρω.

Για τον λόγο αυτό η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτείνει την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

6. Άρθρο 48

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι κάθετα αντίθετη με το άρθρο 48 με τίτλο: «Δυνατότητα αναγνώρισης ενώσεων ή συλλόγων ασθενών ως συνομιλητών της Πολιτείας σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας». Πώς είναι δυνατόν όταν ο φορέας των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία είναι αναγνωρισμένος φορέας εδώ και χρόνια από το εκάστοτε Πρωθυπουργικό γραφείο, να χρειάζεται να αποδείξει τα αυταπόδεικτα!

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου από το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, καθώς εκτός του ότι προσβάλει το αναπηρικό κίνημα, θα οδηγήσει σε καταστάσεις αναχρονιστικές που θυμίζουν καθεστώτα του «μαύρου» παρελθόντος όπως εκείνες των κληρώσεων αντιπροσώπων ασθενών στο Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Senior woman with glucometer checking blood sugar level at home. Diabetes, health care concept

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.: Διεξάγει έρευνα για τις ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμα

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Εξαίρεση διαβητικών από το νόμο που καταργεί τη συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς

Συνάντηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Μητσοτάκης: «Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Εθνική Στρατηγική 2024-2030»

ΕΣΑμεΑ: Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια συγκινητική αναφορά στην μητέρα του, την αείμνηστη Μαρίκα Μητσοτάκη, που είχε μιλήσει για το στίγμα των ατόμων με αναπηρία εκείνη την εποχή των έντονων προκαταλήψεων.

Επίδειξη μόδας ΑΜΕΑ για 6η χρονιά στον Άλιμο

Άλιμος ΑμεΑ: Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου, ενώ ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης τόνισε πόσο σημαντική είναι κάθε δράση που βοηθά τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν δικαιώματα κι ελευθερίες χωρίς διακρίσεις.