Πολιτική Φαρμάκoυ

Αναθεωρείται η φαρμακευτική πολιτική για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων

Αναθεωρείται η φαρμακευτική πολιτική για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων

H Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.Μαργαρίτης Σχοινάς και Στέλλα Κυριακίδου παρουσίασαν την πρόταση για την ιστορική αλλαγή της φαρμακευτικής πολιτικής.

Οι βασικές προτάσεις της Κομισιόν είναι η αντιμετώπιση των  ελλείψεων  φαρμάκων αλλά και η ταχύτερη αδειοδότηση .Αναλυτικότερα, η αναθεώρηση θα καταστήσει πιο εύκολη τη διάθεση, την πρόσβαση και την προμήθεια των φαρμάκων, ενώ θα υποστηρίξει την καινοτομία και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει σύσταση του συμβουλίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης μικροβιακής αντοχής (AMR).

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει προτάσεις για νέα οδηγία και νέο κανονισμό, οι οποίες αναθεωρούνται και αντικαθιστούν την υφιστάμενη φαρμακευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τα φάρμακα για παιδιά και για σπάνιες ασθένειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι «αυτή η πρόταση είναι ευκαιρία που συμβαίνει μια φορά σε μια γενιά και έχει να κάνει με την αναθεώρηση μιας νομοθεσίας που είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς, για την ενίσχυση και την ανάπτυξη ενός από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ. Οι προτάσεις μας στοχεύουν στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προώθησης της καινοτομίας και της διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικά φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση της COVID-19, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες παγκόσμιες πραγματικότητες. Η Ένωση Υγείας της ΕΕ αναδύεται ως ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα αυτής της Επιτροπής. Μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα φάρμακα για μία ενιαία αγορά φαρμάκων».

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε από την πλευρά της ότι «σήμερα προσθέτουμε έναν ακόμη κεντρικό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Υποβάλλουμε προτάσεις για να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα μπορούν να φτάσουν σε ασθενείς παντού στην Ευρώπη, έγκαιρα και δίκαια. Είναι μια μεταρρύθμιση που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη παραμένει ελκυστική για τις επιχειρήσεις και η φαρμακοβιομηχανία μας μια παγκόσμια δύναμη καινοτομίας. Η οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς για τα φάρμακα είναι αναγκαιότητα τόσο για τους πολίτες όσο και για τις εταιρείες μας».

Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων βασικών στόχων:

– Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τα φάρμακα που διασφαλίζει ότι όλοι οι ασθενείς σε όλη την ΕΕ έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά φάρμακα

– Τη συνέχιση προσφοράς ενός ελκυστικού και φιλικού προς την καινοτομία πλαίσιο για την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη

– Τη δραστική μείωση του διοικητικού φόρτου επιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες και μειώνοντας τους χρόνους έγκρισης φαρμάκων, ώστε να φτάνουν γρηγορότερα στους ασθενείς

– Τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και τη διασφάλιση ότι τα φάρμακα μπορούν πάντα να παρέχονται στους ασθενείς, ανεξάρτητα από το πού ζουν στην ΕΕ

– Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR) και της παρουσίας φαρμακευτικών ουσιών στο περιβάλλον μέσω μιας προσέγγισης One Health

– Να γίνουν τα φάρμακα περισσότερο βιώσιμα ως προς το περιβάλλον

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η μεταρρύθμιση αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φαρμάκων.

Βασικά στοιχεία της πρότασης:

– Καλύτερη πρόσβαση σε καινοτόμα και οικονομικά φάρμακα για τους ασθενείς και τα εθνικά συστήματα υγείας: νέα κίνητρα θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες να διαθέτουν τα φάρμακά τους σε ασθενείς σε όλες τις χώρες της ΕΕ και να αναπτύσσουν προϊόντα που καλύπτουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Επιπλέον, θα διευκολυνθεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων και οι απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης στην αγορά.

– Προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω ενός αποτελεσματικού και απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου

– Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα παρέχει καλύτερη έγκαιρη ρυθμιστική και επιστημονική υποστήριξη για παρασκευαστές πολλών υποσχόμενων φαρμάκων για τη διευκόλυνση της ταχείας έγκρισης και βοήθειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρασκευαστών.

Η επιστημονική αξιολόγηση και η έγκριση φαρμάκων θα επιταχυνθεί (π.χ. οι διαδικασίες αδειοδότησης από τον ΕΜΑ θα διαρκούν 180 ημέρες, συμβάλλοντας στη μείωση του τρέχοντος μέσου όρου που είναι περίπου 400 ημέρες) και ο ρυθμιστικός φόρτος θα μειωθεί μέσω απλουστευμένων διαδικασιών

– Αποτελεσματικά κίνητρα για καινοτομία: κανονιστική προστασία έως και 12 ετών κατ’ ανώτατο όριο για τα καινοτόμα φάρμακα, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

– Αντιμετώπιση ελλείψεων φαρμάκων και διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού: η μεταρρύθμιση εισάγει νέες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των ελλείψεων φαρμάκων από τις εθνικές αρχές και τον EMA καθώς και ισχυρότερο συντονιστικό ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι υποχρεώσεις των εταιρειών θα είναι ενισχυμένες, αφενός μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης για ελλείψεις και αποσύρσεις φαρμάκων και ανάπτυξη καθώς και όσον αφορά σε σχέδια πρόληψης ελλείψεων. Επίσης, αναμένεται να καθιερωθεί μια λίστα κρίσιμων φαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ.

  • Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει νομικά δεσμευτικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού συγκεκριμένων κρίσιμων φαρμάκων.

– Ισχυρότερη προστασία του περιβάλλοντος: Οι απαιτήσεις θα περιορίσουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των φαρμάκων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

– Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR):

Η AMR θεωρείται μία από τις τρεις κορυφαίες απειλές για την υγεία στην ΕΕ. Η μεταρρύθμιση προσφέρει κίνητρα μέσω μεταβιβάσιμων κουπονιών σε εταιρείες που επενδύουν σε νέα αντιμικροβιακά.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τροφοδοτούν τον ενθουσιασμό για νέα φάρμακα απώλειας βάρους. Οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν;

Οι αυξανόμενες ελλείψεις φαρμάκων ενέχουν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια

Δ.Ευγενίδης: Με τον νέο τρόπο ελέγχου ιατρικών συνταγών γίνονται πολλά σφάλματα

Πλεύρης: 2 διασωληνωμένα παιδιά από το δυστύχημα στα Τέμπη - Σε αποκλιμάκωση οι ελλείψεις φαρμάκων & τα ράντζα

Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία: Κομβική η σημασία ενίσχυσης της παραγωγής και επάρκειας των φαρμάκων στην Ευρώπη

Ζητάει χρήματα για την προστασία και προώθηση της δημόσιας υγείας

Συμμετοχή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στο συμβούλιο Υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΣΦΕΕ Κλινικές Μελέτες: Το μεγαλύτερο όφελος είναι για τους Έλληνες ασθενείς

20 Μαΐου 2023: Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου), ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) τονίζει, για μια ακόμη φορά, το σπουδαίο ρόλο της Κλινικής Έρευνας στην προάσπιση και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το PhARMA Innovation Forum Greece

Καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μελών του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece που πραγματοποιήθηκε χθες. Το νέο ΔΣ συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα

Νέα Έκθεση του Economist Impact αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα.Η ΧΝΝ επηρεάζει έναν στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη, ωστόσο παραμένει σημαντικά υποδιαγνωσμένη.

Απεταμίνη: Ένα παράνομα εισαγόμενο προϊόν αύξησης βάρους

H απεταμίνη διατίθεται παράνομα στην αγορά για αύξηση βάρους και αύξηση της σωματικής διάπλασης.Μια δημοσιευμένη αναφορά περιγράφει ένα άτομο που ανέπτυξε αυτοάνοση ηπατίτιδα μετά από έξι εβδομάδες καθημερινής χρήσης απεταμίνης.

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο: Ανοίγει η συζήτηση για την νέα φαρμακευτική νομοθεσία

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο: Η Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταρρύθμιση των φαρμακευτικών προϊόντων η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου, θα συζητηθεί στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο.

Η φαρμακευτική νομοθεσία στην ΕΕ απειλεί να σαμποτάρει το καινοτόμο φάρμακο

Η φαρμακευτική νομοθεσία στην ΕΕ απειλεί να σαμποτάρει το καινοτόμο φάρμακο στην Ευρώπη και να απομακρύνει ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίους ασθενείς από θεραπείες αιχμής. Η απάντηση EFPIA-ΣΦΕΕ στη δημοσίευση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ

Έλενα Χουλιάρα: Πώς θα ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του ΕΣΥ

''Με σταθερό στόχο τη θωράκιση και την περαιτέρω ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, η AstraZeneca συμμετέχει ενεργά στον διάλογο με κορυφαίους επιστήμονες και εκπροσώπους του τομέα της υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στήριξη του συστήματος υγείας. '', επεσήμανε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου στο panel του Delphi Economic Forum το οποίο εστίασε στις προτάσεις της μελέτης Partnership for Health System Sustainability & Resilience (PHSSR).

Κώστας Παπαγιάννης στο Φόρουμ Δελφών: Τρεις προκλήσεις και μια ευκαιρία στην φαρμακευτική νομοθεσία

Ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, συμμετείχε στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αναφέρθηκε στην αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, αναλύοντας τις τρεις προκλήσεις και τη μια ευκαιρία που παρουσιάζονται.