Άποψη

Σπύρος Φιλιώτης: Η φαρμακοβιομηχανία για να επενδύσει χρειάζεται βεβαιότητα και ασφάλεια

Σπύρος Φιλιώτης: Η φαρμακοβιομηχανία για να επενδύσει χρειάζεται βεβαιότητα και ασφάλεια

H βεβαιότητα και η ασφάλεια που προκύπτει από ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων και λειτουργίας αποτελούν  ουσιαστικά  κίνητρα για την φαρμακοβιομηχανία ώστε να επενδύσει περισσότερο στην Ελλάδα ,  λέει  στο www.healthweb.gr ο κ. Σπύρος Φιλιώτης Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης απαντώντας στο ερώτημα μας:  Τι χρειάζεται η φαρμακοβιομηχανία για να επενδύσει περισσότερο στην Ελλάδα ; , σημειώνει ότι  ‘’Η ανάπτυξη είναι διαρκές ζητούμενο για τη χώρα μας. Ακόμα και πριν τα χρόνια των μνημονίων και της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε, σταθερά επισημαίναμε πως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας και των εξαγωγών, η μείωση της φορολογίας και της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της διαφάνειας.’’

Σήμερα, τονίζει , η συζήτηση αυτή είναι πιο έντονη από ποτέ, ενώ περιλαμβάνει και επιπλέον αναπτυξιακές συνιστώσες όπως είναι η ευρεία εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και ο ευρύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα με αναμόρφωση – ή ακόμα και κατάργηση – πολλών διαδικασιών και η πράσινη ανάπτυξη. Γενικότερα, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με φρέσκια ματιά, απαλλαγμένοι από αναχρονιστικές αντιλήψεις και κωλύματα, έτοιμοι να προχωρήσουμε σε πραγματικές δομικές μεταρρυθμίσεις και να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά κάθε νέα ευκαιρία.

Ειδικότερα, λέει ο Aντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ ότι ‘’  Τώρα στη φαρμακοβιομηχανία, ισχύουν σε μεγάλο βαθμό, όσα ισχύουν για όλη την επιχειρηματική κοινότητα. Η διευκόλυνση της παραγωγικής δραστηριότητας, περιλαμβάνοντας τη μείωση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές, η ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και προβλεψιμότητας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αναπτυξιακή δυναμική στο χώρο του φαρμάκου.’’Ωστόσο , πέραν των παραπάνω, για τη φαρμακευτική βιομηχανία χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια. Η δραστηριοποίηση στη φαρμακευτική αγορά την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης ήταν μία μεγάλη πρόκληση καθώς είχαν διαμορφωθεί συνθήκες αποεπένδυσης και διακύβευσης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στον κλάδο μας. Ο αυθαίρετος ορισμός των προϋπολογισμών φαρμάκου ως ποσοστού του ΑΕΠ της χώρας, χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψη τα επιδημιολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, οι συνεχώς αυξανόμενες υποχρεωτικές επιστροφές (rebates & clawbacks) και η μεγάλη επιβράδυνση στις αποζημιώσεις νέων φαρμάκων έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν συχνά σε κίνδυνο την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Στην πράξη η βιομηχανία καλύπτει περισσότερο από το 1/3 των φαρμακευτικών δαπανών της χώρας.

Ως εκ τούτου, απαιτείται ο καθορισμός ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου προϋπολογισμού που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές θεραπευτικές ανάγκες του πληθυσμού της χώρας με χρήση επιδημιολογικών, δημογραφικών δεδομένων και εκτεταμένη χρήση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης σε ανασφάλιστους, άπορους, μετανάστες κτλ.

Clawback

Εξαιρετικά,  σημαντικό είναι επίσης να οριστεί ανώτατο όριο στις επιστροφές και συνυπευθυνότητα μεταξύ κράτους και βιομηχανίας ώστε το clawback να αποτελεί αντικίνητρο και όχι μέτρο εφησυχασμού και αναβολής των μεταρρυθμίσεων. Αυτό εξάλλου επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας.Πέρα από το θέμα των προϋπολογισμών, η ταχύτητα και σαφήνεια των διαδικασιών έγκρισης, τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων στη χώρα είναι βασικό ζητούμενο. Ο χώρος του φαρμάκου, εκ φύσεως, χαρακτηρίζεται από ένα σφιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο εάν δεν είναι καλά δομημένο δημιουργεί πολλά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Χρειάζεται λοιπόν να επανεξεταστούν οι διαδικασίες και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές αποζημίωσης ώστε η πρόσβαση των ασθενών να γίνεται γρήγορα και χωρίς εμπόδια.

Η Κλινική Έρευνα είναι μια επιπρόσθετη αναπτυξιακή παράμετρος που ενδιαφέρει πολύ τον φαρμακευτικό κλάδο. Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία. Εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, ενισχύει την εθνική οικονομία με εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισαγάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και ελκυστική σε επενδύσεις για κλινική έρευνα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει μια σειρά από παράγοντες όπως: 1) η μείωση της γραφειοκρατίας, 2) η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και διαχειριστικών αλλαγών που απαιτούνται στο επίπεδο Νοσοκομείων και Φορέων Οικονομικής Διαχείρισης των κλινικών μελετών δηλαδή τους Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών και τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, 3) η καθιέρωση ουσιαστικών κινήτρων και ανταμοιβής των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που επενδύουν σε κλινικές μελέτες.

Καταλήγοντας, τονίζει ο Σπύρος Φιλιώτης Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ ότι ‘’ Θα υπογράμμιζα ότι, το σημαντικότερο όλων είναι η βεβαιότητα και η ασφάλεια που προκύπτει από ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων και λειτουργίας. Η διαμόρφωση ενός προβλέψιμου περιβάλλοντος σε βάθος πενταετίας θα δώσει δυνατότητα για προγραμματισμό, επενδύσεις, αύξηση της εξωστρέφειας και διερεύνηση νέων ευκαιριών. Τόσο ο ΣΦΕΕ όσο και άλλοι σύνδεσμοι του κλάδου έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύναψη ενός πενταετούς μνημονίου με την Πολιτεία με στόχο τη διασφάλιση της πολυπόθητης σταθερότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον ασθενή. Η διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού αποτελεί φυσικά προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Πολιτεία. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να προχωρήσουν παράλληλα οι παραπάνω διαδικασίες, ώστε να μπορούμε να είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι και για την επόμενη μέρα.’’

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Επίτιμος Εταίρος της ΕΦΕ ο Διονύσιος Φιλιώτης

Μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα η συνεργασία της ΒΙΑΝΕΞ με την Lilly

Δεύτερη θεραπεία της LILLY έλαβε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από το FDA

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αδιανόητες οι επικυρωμένες προτάσεις του υπ. Υγείας για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Ε.Σ.Α.μεΑ.: "Συμπερασματικά, αξιολογώντας όλες αυτές τις «καινοτόμες» προτάσεις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι πάλι, η υγεία στη χώρα φτιάχνεται με τις τσέπες των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, γι’ αυτό και καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να μην προχωρήσουν στη νομοθέτηση και να αποσύρουν από το υπό πρόταση σχέδιο νόμου ενός ακόμα δυσβάσταχτου πρόσθετου κόστους διαβίωσης στις ήδη υπερφορτωμένες πλάτες των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις", αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ.

Εθνική Ημέρα ΑμεΑ: Παρουσίαση δημοσκόπησης στις 2/12 με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα ΑμεΑ

Εθνική Ημέρα ΑμεΑ: Η έρευνα υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΣΑμεΑ από την εταιρεία GPO. Στόχος της είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων της κοινής γνώμης όλης της επικράτειας αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την προώθηση, προστασία και απόλαυση όλων των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. 

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι φιλόδοξοι στόχοι και ο άγνωστος σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας  

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας, ωστόσο παραμένει άγνωστος ο σχεδιασμός.

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Η διαχείριση της πανδημίας είναι θέμα ιατρικό και όχι πολιτικό

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: «Η πανδημία και η διαχείρισή της αποτελεί θέμα ιατρικό και όχι πολιτικό. Η Ένωση σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού κάλεσε σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να δείξουμε στους πολίτες ότι απέναντι στις τραγικές απώλειες της πανδημίας και τα κοινωνικά οικονομικά επακόλουθα, είμαστε όλοι ενωμένοι και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε.», δήλωσε η Πρόεδρος της Ένωσης, κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που πραγματοποίησε σήμερα (26/11) η Ένωση με θέμα «Χρόνιοι Ασθενείς και Πανδημία».

ΕΣΑμεΑ: Σύναψη Μνημονίου συνεργασίας με το δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη των ΑμεΑ

ΕΣΑμεΑ: Οι δράσεις θα καλύπτουν πεδία όπως η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με αναπηρία στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, η υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης του Προσβάσιμου Τουρισμού και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.

Webinar 8 Δεκεμβρίου με θέμα την Ψωρίαση και το Μεταβολικό Σύνδρομο

Ψωρίαση: Καλεσμένες ομιλήτριες στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Επιδέρμια είναι η κα. Ευτέρπη Ζαφειρίου (Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και η κα. Βαρβάρα Συμεωνίδου (Βιολόγος – Διαιτολόγος – Διατροφολόγος MMedSc).

Ι. Βαρδακαστάνης για την εφαρμογή της Σύμβασης ΟΗΕ και της νέας ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την αναπηρία

ΕΣΑμεΑ: Στο συνέδριο έλαβαν επίσης μέρος ο Janez Cigler Kralj, υπουργός Εργασίας και Ίσων Ευκαιριών Σλοβενίας, η Helena Dalli, Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα ΕΕ, αξιωματούχοι της ΕΕ καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.