Greek English French German Italian
Pin It

Μια ομάδα σημαντικών ευρωπαϊκών εταίρων που σχηματίστηκε πρόσφατα με την ονομασία SAATI (Supporting Active Ageing Through Immunisation) ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει την περιορισμένη ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με τον κίνδυνο και την επιβάρυνση από τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας.


Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Υγιούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, η SAATI θα συνεργάζεται με φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξετάσει πώς θα μπορούσε ο εμβολιασμός, ως στρατηγική πρόληψης, να αποτελέσει μέρος μιας ηλικιακής προσέγγισης στη πολιτική της υγείας για όλες τις φάσεις της ζωής του ατόμου. Επί του παρόντος, η πολιτική εμβολιασμού δεν είναι ομοιόμορφη και επικεντρώνεται κυρίως στους πολύ νέους, στους πολύ ηλικιωμένους ή σε όσους ανήκουν σε ομάδες κινδύνου.


«Επωφελούμαστε από την εστίαση της ΕΕ στην υγιή γήρανση για να υπογραμμίσουμε την ανάγκη αναθεώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, πρακτικών και επικοινωνιών γύρω από τον εμβολιασμό των ενηλίκων», δήλωσε ο Καθηγητής Javier Garau, Πρόεδρος της SAATI και πρώην Πρόεδρος της ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). «Ο εμβολιασμός είναι μια ιδιαιτέρως συναφής στρατηγική υγείας για τους ενηλίκους, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί με το πέρασμα των χρόνων και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο που διατρέχουμε να προσβληθούμε από σοβαρά νοσήματα, όπως η γρίπη και η πνευμονιοκοκκική νόσος, που προλαμβάνονται όμως με τον εμβολιασμό. Επιπλέον, το ευρύ κοινό έχει συνήθως περιορισμένες γνώσεις όσον αφορά τα συμπτώματα και τον αντίκτυπο αυτών των νοσημάτων. Σε αντίθεση με τα βρέφη, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες ή συνεπείς κατευθυντήριες γραμμές για την ανοσοποίηση των ενηλίκων, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη μείωση των προλαμβανόμενων και μερικές φορές θανατηφόρων ασθενειών.»


Σε ολόκληρη την Ευρώπη μόνο για την πνευμονία, το κόστος εκτιμάται σε πάνω από 10 δισ. ευρώ για άμεσες και έμμεσες δαπάνες ετησίως.1 Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, όχι μόνο λόγω της γήρανσης της κοινωνίας της Ευρώπης, αλλά και λόγω των πιέσεων που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις για καλύτερη διαχείριση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.


«Η ανοσοποίηση δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά είναι ουσιώδους σημασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Πρέπει να τυποποιήσουμε την ανοσοποίηση ως σημαντικό κομμάτι της υγιούς γήρανσης. Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές εμβολιασμού ενηλίκων θα μείωναν σημαντικά την εμφάνιση των νοσημάτων και την επιβάρυνση ατόμων, εργοδοτών και συστημάτων υγείας», είπε η Βαρόνη Sally Greengross, Chief Executive του International Longevity Centre στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδιορίσει την υγιή γήρανση ως κοινωνική πρόκληση κοινή για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, ανακήρυξε το 2012 ως Ευρωπαϊκό Έτος Υγιούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Το έτος αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος των στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης υγείας για τους ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να μπορούν να διατηρούν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Οκτωβρίου 2011, συναντήθηκαν οι εταίροι της SAATI για να μοιραστούν τις απόψεις και τις σκέψεις τους σχετικά με το τι αποτελεί κύριο εμπόδιο στην Ευρώπη για αποτελεσματικά προγράμματα ανοσοποίησης ενηλίκων. Παρά την ευρεία συναίνεση των Υπουργών Υγείας της ΕΕ σχετικά με την αξία των εμβολίων, τα ποσοστά ανοσοποίησης ενηλίκων παραμένουν εξαιρετικά απρόβλεπτα και ποικίλα. Η SAATI θα συνεχίσει να εργάζεται με διάφορους άλλους εταίρους με στόχο την καλύτερη κατανόηση των βαθύτερων αιτίων και την πρόταση λύσεων πολιτικής για το μέλλον.Στη χώρα μας η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού ενέταξε το 13δύναμο συζευγμένο αντιπνευμονιοκκκικό εμβόλιο στο βασικό πρόγραμμα εμβολιασμού για τους ενήλικες άνω των 50 ετών  οπότε καλύπτεται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 100%.


Το 13δύναμο συζευγμένο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο προσφέρει προστασία από τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις όπως είναι η  πνευμονία, η μηνιγγίτιδα,  η σηψαιμία και η οξεία μέση ωτίτιδα. Για του ενήλικες άνω των 50 ετών συνίσταται η χορήγηση μιας μόνο δόσης εφάπαξ ενώ μπορεί να συγχορηγηθεί με εποχικό εμβόλιο της


 


Το Ευρωπαϊκό Έτος Υγιούς Γήρανσης & Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών


Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Υγιούς Γήρανσης & Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Αυτό το έτος παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους κοινωνικούς εταίρους μια πλατφόρμα που τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς από ποτέ — και να αξιοποιήσουν τα οφέλη που τους προσφέρει το γεγονός αυτό:
  • να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους

  • να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία

  • να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους


Σε κοινωνίες όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η υγιής γήρανση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.


Η γενικότερη βελτίωση των ευκαιριών για υγιή γήρανση και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση για τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς καλούνται να δράσουν σε τομείς τελείως διαφορετικούς όπως η εργασιακή απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθελοντισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι μεταφορές.


Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα αυτά και στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στόχους και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα.


 


Βιβλιογραφία


 Welte T. et al. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia in adults. Thorax. 2012·(67):71-79.

Pin It