Greek English French German Italian
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου

Οι  από διετίας αναγγελθείσες νέες συμβάσεις των ιδιωτικών Κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ  δεν έχουν  υπογραφεί ακόμα , παρά τις εξαγγελίες που έχουν γίνει για τα νέα σχέδια συμβάσεων , από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας  .

Στις νέες συμβάσεις  με τις ιδιωτικές κλινικές που θα προκύψουν  από την επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, κυρίαρχο πρέπει να είναι η  προστασία των ασθενών από καταχρηστικές χρεώσεις ,άρα διαφάνεια και καθαρούς όρους στις νέες συμβάσεις  ( και βέβαια η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ιδιωτικών  κλινικών που επικαλούνται οι κλινικάρχες,) προστατεύοντας έτσι και την  οικονομία του κράτους και την υγεία των ασφαλισμένων .

Οι καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος των νοσηλευόμενων  ασφαλισμένων, οφείλονται στους ασαφείς  όρους των συμβάσεων που περιέχουν και είχαν  υπογραφεί από ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ καθώς και στο γεγονός  ότι δεν είναι  γνωστά στους ασφαλισμένους τα δικαιώματα τους ,αλλά και οι υποχρεώσεις τους .

Παράλληλα όμως τίθεται το ερώτημα  :Πως  υλοποιείται το  άρθρο 11 του νέου  ΕΚΠΥ που λέει  ότι οι ασφαλισμένοι νοσηλεύονται σε θέση, όχι κατώτερη της Γ; Δηλαδή όσες ιδιωτικές κλινικές δεν έχουν Γ θέση ή τετράκλινο θάλαμο  ,θα τους νοσηλεύουν σε κενή ανώτερη θέση και δεν θα χρεώνουν τον νοσηλευόμενο  ασφαλισμένο; Πως θα νοσηλεύονται ασθενείς στη Γ θέση ή σε τετράκλινο θάλαμο ,όπως γράφει ο ΕΚΠΥ ,ενώ  οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει  λένε τετράκλινο θάλαμο που όμως  δεν διαθέτουν πολλές κλινικές ;

Διαβάστε το ανωτέρω άρθρο 11 του ΕΚΠΥ.

-Στο άρθρο  11 του ΕΚΠΥ αναφέρεται: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε δευτε-ροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ, στα στρατιωτικά Νοσοκομεία, στα Νοσοκομεία του Υπουρ-γείου Παιδείας, καθώς και σε συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες (παρόχους νοσοκομειακής περίθαλψης - κλινικές) στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νο- μοθεσίας και όχι κατώτερη της Γ θέσης ήτετράκλινου θαλάμου.

Πως υλοποιούνται   τα  άρθρα 58  και 61 του ΕΚΠΥ σήμερα ; Διαβάστε εδώ τα εν λόγω άρθρα :

Στο άρθρο 58 ΕΛΕΓΧΟΣ του  ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Επιπλέον, το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ,  μπορεί να εκδίδει καταλογιστική πράξη σε βάρος παροχών για ποσά που χρεώθηκαν καταχρηστικά ή απαιτήθηκανπαρανόμως, από τους δικαιούχους ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ τα ποσά που εισπράττονται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε δια συμψηφισμού, είτε δια ταμειακής βεβαίωσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, αποδίδονται άμεσα στους δικαιούχους

Στο άρθρο 61 αναφέρεται:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν υπο-χρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σύμβαση των παροχών με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός κι αν οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωση τους, αναβάθμιση θέσης νοσηλείας. Η αναβάθμιση θέσης νοσηλείας δεν συνοδεύεται από διαφορετική τιμολόγηση των εξετάσεων στον ασθενή.

Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που καταστρατηγείται αυτή η διάταξη από τους υπεύθυνους

των ως άνω δομών και τους συμβεβλημένους παρόχους, αντίστοιχα, για λήψη διοικητικών μέτρων.

Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρό-σθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για δια-γνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό.

 -Στο Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Α΄) : Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 213/Α/95).αναφέρεται:

  • Θάλαμος Βα΄ θέσης: Περιέχει μέχρι τρείς (3) κλίνες,
  • Θάλαμος Γ΄ θέσης: Περιέχει μέχρι πέντε (5) κλίνες

Έχουν αποδοθεί σε κανένα ασφαλισμένο τα όποια παρανόμως απαιτηθέντα ποσά, όπως προβλέπεται  στα ανωτέρω  σχετικά άρθρα του ΕΚΠΥ ;  

 Αναρωτιόμαστε , θα βρεθεί η χρυσή συμφωνία διαπραγμάτευσης ή θα συνεχίσει, λόγω αδυναμίας διαπραγματευτικών λογικών όρων, το παλαιό καθεστώς, που όμως διαφημίζει το υπουργείο Υγείας  ότι θέλει να αλλάξει, αλλά αλλαγή δεν βλέπουμε. Θα επιμεληθεί ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ;

 

Pin It

Cook name