Οι ασθενείς με θαλασσαιμία που υποβάλλονται σε αγωγή με μεταμόσχευση αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων (HSCT) έχουν 30 χρόνια επιβίωσης παρόμοια με εκείνη των συμβατικά υποβληθέντων σε θεραπεία (CT) ασθενών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 29 Αυγούστου στην Αμερικανική Εφημερίδα της Αιματολογίας. Ο Giovani Caocci, από το Πανεπιστήμιο του Cagliari, στην Ιταλία, και οι συνεργάτες του, πραγματοποίησαν μία μονοκεντρική μελέτη ελέγχου περιπτώσεων που περιελάμβανε 258 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αδελφούς ή μη σχετιζόμενους με HSCT (97 ενήλικες) και σε 258 ασθενείς με CT και ηλικίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στους μεταμοσχευμένους ασθενείς η συνολική επιβίωση 30 ετών (OS) ήταν 82,6 ± 2,7% και η επιβίωση χωρίς ταλασσαιμία (TFS) ήταν 77,8 ± 2,9% σε σύγκριση με OS 85,3 ± 2,7% σε ασθενείς με CT (P = NS ). Η επίπτωση της οξείας και χρόνιας εμφάνισης της νόσου μοσχεύματος έναντι του ξενιστή βαθμού ΙΙ-IV ήταν 23,6 και 12,9% αντίστοιχα. Υπήρχε πιθανότητα απόρριψης 6,9%. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση ήταν 13,8%, η οποία ήταν παρόμοια με τη θνησιμότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων 12,2% στους ασθενείς με CT. Η βαθμολογία Pesaro υψηλού κινδύνου συσχετίστηκε με τα χαμηλότερα OS και TFS (αναλογίες πιθανότητας, 1,99 και 1,54 αντίστοιχα). Για τους ενήλικες ασθενείς, το 23-χρόνιο OS και TFS ήταν 70 ± 5 τοις εκατό και 67,3 ± 5 τοις εκατό μετά από HSCT σε σύγκριση με το OS 71,2 ± 5 τοις εκατό σε CT (P = NS). "Το 30-χρόνιο ποσοστό επιβίωσης των ασθενών με πρώιμη θαλασσαιμία μετά από HSCT ήταν παρόμοιο με αυτό που αναμενόταν στους ασθενείς με θανασαιμία CT, με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιζώντων HSCT να θεραπεύονται από τη θαλασσαιμία", γράφουν οι συγγραφείς.